facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Годишници

Годишникът на Департамент „Администрация и управление“ на НБУ е правоприемник на Годишника на департамент „Публична администрация“ на НБУ и е с ISSN 2603-297X (Online). В него се публикуват студии, статии и научни доклади по теми от областта на публичното управление и публичната администрация, бизнес мениджмънта и бизнес администрацията, политологията.

Автори на публикациите могат да бъдат български и чуждестранни преподаватели, научни работници, студенти и докторанти, както и специалисти от практиката на публичната и бизнес администрацията.

В Годишника могат да бъдат публикувани и рецензии и становища по конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени, както и отзиви за научни публикации от областта на публичната и бизнес администрацията и управлението.

Годишникът се разпространява в университетите в Република България, които обучават студенти и докторанти в програми по публична и бизнес администрация и туризъм. Екземпляри се предават в Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ - гр. София и Библиотеката на НБУ. Годишникът се публикува на диск и електронно в сайта на Департамент "Администрация и управление" на НБУ на Интернет адрес: тук.


Публикациите се приемат в Департамент „Администрация и управление“ на НБУ всяка година до 01 юли в електронен вариант на имейл: agpavlova@nbu.bg


Статиите се публикуват до 1 октомври на всяка година, след одобрение от Редакционния съвет.

 

Редакторски екип:

Отговорен редактор:

Доц. д-р Албена Павлова

 

Редакционен съвет:

Проф. д-р Людмил Георгиев

Проф. д-р Николай Арабаджийски

Доц. д-р Георги Пеев

Доц. д-р Кристиян Хаджиев

Доц. д-р Соня Алексиева

Доц. д-р Кирил Радев

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

Пример

Архив