facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Конференции

ЛЯТНО БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ (SUMMER BUSINESS SCHOOL)

19.06.2023

Корпус 1, зали 20 и 310

 

Oрганизатори, водещи и модератори:

департамент "Администрация и управление"
доц. д-р Виктор Аврамов, Илиян Ценков

 Участници:

Студенти от бакалавърски програми „Управление на бизнеса и предприемачество“, „Маркетинг“, „Финанси“

Лектори на семинара ще бъдат изявени представители на бизнеса и преподаватели от НБУ.

По време на семинарите се предвиждат лекции с продължителност 30-40 минути и работни сесии, в рамките на които на студентите ще се възлагат практически задачи. След всеки семинар ще има обобщение и дискусия.

„Растеж на бизнеса“ e програма от Лятното бизнес училище в рамките на Департамент „Администрация и управление“ и може да се определи като изследване на инструментите и техниките за разработване на стратегии за използване на възможностите за растеж.

Програмата обхваща множество аспекти на бизнес растежа, независимо дали участниците преследват корпоративна, инвестиционна или консултантска кариера или мечтаят да станат предприемачи.

Всеки, който се включи в програмата ще има възможност да се учи от най-добрите практици в областите на управлението, финансите и човешките ресурси.

Достъпът е отворен за всички желаещи, а повече ще откриете тук:

https://news.nbu.bg/bg/events/lqtno-biznes-uchilishte-summer-business-school!70727?fbclid=IwAR3YJ28aojr_2vJeQfrJP6Fn2SSi4kRYZ9PxYczViULNO4fqA1yOvDl08B0

19.06.2023

Прикачени файлове

 

VI Международна научно-практическа конференция

„СОЦИОКУЛТУРНИТЕ КОДОВЕ НА СЪВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ“

17-19 март 2023 г.

гр. Пловдив – Ландмарк Крийк Хотел****

 

Съвместно организирана от департамент "Администрация и управление" - Нов български университет, Институт за наука, култура, изкуство и спорт (Скопие), МИТ Университет (Скопие), Университет УНИОН „Никола Тесла“ (Белград, Сърбия), Университет „Ян Кохановски“ (Келце, Полша)

 

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ:

 

 

Председател:

 

 • доц. д-р инж. Ботьо Захаринов

 

 

Членове:

 

 • проф. д-р Людмил Георгиев – член на Настоятелството на НБУ, департамент „Администрация и управление“
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев – ръководител на департамент „Администрация и управление“, НБУ
 • проф. д-р Мариан Стефановски – Институт за наука, култура, изкуство и спорт, Скопие
 • проф. д-р Николай Арабаджийски – департамент „Администрация и управление“, ръководител секция „Публична дминистрация“, НБУ
 • проф. д-р Благица Цекова – МИТ, Скопие, Македония
 • проф. д-р Александър Иванович Агеев – директор на Международен изследователски институт по проблемите на управлението
 • доц. д-р Юлиана Гълъбинова – заместник-ректор по качеството и акредитацията, НБУ
 • доц. д-р Димитър Панайотов – департамент „Администрация и управление“, ръководител секция „Бизнес администрация“, НБУ
 • доц. д-р Ренета Димитрова – ръководител на департамент „Икономика“, НБУ
 • доц. д-р Надежда Димова – департамент „Икономика“, НБУ
 • доц. д-р Артур Борчук – Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша
 • доц. д-р Иван Мицич – Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Сърбия
 • доц. д-р инж. Кирил Радев – департамент „Администрация и управление“, НБУ
 • доц. д-р Ирена Емилова – департамент „Администрация и управление“, ръководител секция „Туризъм“, НБУ
 • доц. д-р Теодора Ризова – департамент „Администрация и управление“, НБУ

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:

 

 • доц. д-р инж. Ботьо Захаринов

 

 

Членове:

 

 • проф. д-р Кристиян Хаджиев
 • доц. д-р Ренета Димитрова
 • доц. д-р инж. Кирил Радев
 • доц. д-р Ангел Георгиев
 • доц. д-р Надежда Димова
 • доц. д-р Надя Маринова
 • доц. д-р Теодора Ризов

 

 

Социокултурното развитие е винаги актуален проблем с поглед към бъдещето и анализ на историческото минало, а така също и на актуалната социална, културна и икономическа ситуация.

 

Международната научно-практическа конференция „Социокултурните кодове на съвременното развитие“ ще се опита да даде отговор на редица въпроси и да отвори дискусии относно дигиталното бъдеще на съвременната култура, общество и икономика.

 

Обект на дискусия се очаква да бъде модерността във всичките й форми на проявление в съвременното общество, бизнес и култура. Как модерността влияе върху досегашните основи на развитие и какви да бъдат управленческите действия, за да могат Балканските страни да бъдат по-конкурентоспособни и да установяват ефективен диалог помежду си.

 

Особен фокус e и туризмът, защото съвременният туризъм преодолява културните, историческите различия между хората и едновременно с това установява ефективен диалог помежду им.

 

Международната научно-практическа конференция „Социокултурните кодове на съвременното развитие“ е в пет основни тематични направления:

 

Балканската култура – заедно и поотделно

Публичен мениджмънт и регионално развитие

Мениджмънт и икономика на Балканите – между сътрудничеството и конкуренцията

Балкански туристически маршрути и развитието на туризма

Дигитализацията – съвременният код

 

ПОКАНА

 

Срок за изпращане на заявка за участие и резюме на докладите- до 1.03.2023 г.


Срок за представяне на докладите в изискуемия формат за публикуване – 24.05.2023г.


Електронен адрес за изпращане на заявките и докладите: trizova@nbu.bg

 

 

Изискване за техническо оформяне на публикациите.

 

ПРОГРАМА

 

 

17.03.2023

 

 

Научно-практическа конференция, посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и първите МВА/ВА програми у нас

 

Тема:

Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“/ "Academic Values and Digital Transformations - Mission, Standards and Leadership in Education"

27.06.2022 г.
НБУ


Основни цели и направления

Конференцията ще обобщи, развие и предложи глобални иновативни практики за реформиране на образованието: неговото хуманистично измерение, но и разкриване на интердисциплинарната и мултифункционалната същност на предлаганите методологии, програми, курсове.

Ще очертае теоретичните рамки и най-новите емпирични изследвания в конкретна област на академичното съдържание, преподавателски опит и методики на обучение (МВА/ВА програми и компетентности по: управление – лидерство – човешки капитал - предприемачество - икономика – бизнес).

Ще отрази бързо развиващите се дигитални трансформации в процеса на преподаване и учене, както и повишеното дистанционно (виртуално) взаимодействие в условията на пандемии, поставящи на преоценка използваните форми, подходи и възможности за ефективно въздействие. Както и в предлагането на иновации за превръщане на идеите в успешни образователни проекти в следните направления:

1) Основополагащите академични ценности, свързани с предлагането на системни знания, на базата на класическите теории и класификации по актуални литературни източници, подчертаващи еволюцията на мисленето по значимите идеи и съответните им приноси по изучаваната дисциплина;

2) Използването на конкретен опит и мотивация за личностно развитие, като се създава подходяща среда за дискусия, формиране на умения за споделяне, обединяване, асоцииране и трансфериране на знания в симулирана/виртуална среда, носещи и умения за приложение към конкретни организации;

3) Двустранната ангажираност (преподавател - студент) в условията на специфично виртуално възприемане: групова, екипна или индивидуална диференциация за участие в разнообразен диапазон от форми, с отчитане на: а) креативното взаимодействие, подходите за осмисляне на знания и формиране на специфични умения за учене и комуникация в новата среда; б) конкретни инструменти и възможности за тяхната емпирична и приложна “транслация”, насочена за получаване на нови знания, ценности и поведение, стимулиращи личностното развитие в процеса на обучението – приложени за курсове и програми.

Примерни теми, въпроси за дискусия и интерпретация

Какво е отражението в методиките на преподаване и учене при новите условия на постоянно онлайн-обучение, при което на преден план излиза гъвкавостта, уменията на преподавателя и неговите възможности за многовариантно оценяване, но вече при ограниченост на средствата за лично въздействие?

С какво се променя контекста на триадата: теория – обучение – практика при трансфериране на знанията и определяне на методологичния фундамент на учебните програми, курсове или специализации?

И каква опасност съществува при новата обстановка на „затвореност“ на университетите да се принизят критериите по приложението на изследователската дейност в учебната зала и организациите, като неотменима част от преподавателския инструментариум?

Или в каква степен липсата на живия контакт с преподавателя и недостатъчното използване на широкия регистър от форми за въздействие ще се отрази върху: а) развитието на уменията за стратегическото мислене, но и лидерските нагласи на студентите; б) тяхната работа в индивидуални, но и екипни/групови проекти; в) при изготвянето на бакалавърски /магистърски тези – защита, демонстриране и оценка на придобитите знания/умения за преобразуване на реалната действителност?

Предназначение:

Посочените иновативни практики, подходи и методи в университетите ще спомогне за интегриране и споделяне на компетенциите, разширяващи възможностите и ролята им на глобални преподаватели, насочени както към дигитализиране на учебните програми, така и към привеждане на академичното им съдържание в съответствие с целите за устойчивото развитие на Образование 21-ви век. Предлагащи нови измерения в преподаването, ученето и лидерските практики на университетите, съдействащи за развитието на националните образователни политики.

Предложени и публикувани в издание от поредицата „Лидерство, общество, стратегически, визии“ (Серия 2022 (2)/ Leadership, Society, Strategic Visions (Series), ISSN 2603-4905 (print), 2022 (2) – LSSVS.

LSSVS предоставя форум за научни изследвания в областта на администрацията и управлението, различни аспекти от бизнеса, публичната сфера и тяхното въздействие върху обществото

Срокове за предложение, участие в конференция и процедура за предаване на разработката

Предложението на тема за участие се представя до 6 януари 2022 г. в рамките на 1000/1200 думи (анотация/обосновка ), като се обосновават намеренията и възможните иновативни акценти в разработката. Авторите ще бъдат уведомени до 20 януари 2022 г. за приемането на техните предложения. След участието в конференцията на 27 юни 2022 г. материалите се оформят окончателно (в рамките на 1 месец – 27 юли 2022 г., до 8-10 стр.) според изискванията и насоките за изпращане на ръкописи, посочени на https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/publikacii-notuse/periodichno-izdanie/nasoki-za-oformqne-na-rykopisi

Всички материали преминават през процедурата за рецензиране, възможности за коригиране и препоръки за издаване, изпратени на https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/publikacii-notuse/periodichno-izdanie/politika-za-recenzirane

Регистрация - краен срок: 21.01.2022 г.

27 юни 2022 г. - Конкурс за ученическо есе на тема "Университетът на бъдещето" и участие в Научен форум за ученици в рамките на Юбилейната научно-практическа конференция „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“

 

СТАНДАРТИ  за представяне на публикациите в изданието от поредицата "Leadership series".


1. Стандарт за структура на публикацията.
2. Стандарт за цитирания и таблици.
3. Стандарт за публикация на английски език.

 

ПРОГРАМА на конференцията

 

Поздравителни адреси от:

- проф. д-р Румен Брусарски - Декан на Финансово-счетоводен факултет - УНСС
- д-р Ваня Кастрева - Началник на РУО - София град
- проф. д-р М. Богданова - Декан на факултет "Мениджмънт и маркетинг" и  доц. д-р Ев. Парашкевова- Ръководител на катедра "Стратегическо планиране - Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
- Yuriy Dyachenko, Professor, Head of Department of International Economics and Tourism,Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (Ukraine)

 

 

 

 

14.02.2022

Международна научно – практическа конференция

„Икономическа интеграция и регионално развитие“

20, 21 и 22 май 2022 г. 
 
гр. Струмица - „Хотел Сириус Spa & Wellness“

Съвместно организирана от Нов български университет, Институт за наука, култура, изкуство и спорт (Скопие), МИТ Университет - Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“ , Белград, Сърбия, Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша

 Международна научно – практическа конференция
„Икономическа интеграция и регионално развитие“
МЕЖДУНАРОДЕН  НАУЧЕН   КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р инж. Ботьо Захаринов  - председател

Членове :
проф. д-р Людмил Георгиев – член на Настоятелството на НБУ, департамент „Администрация и управление“
проф. д-р Мариан Стефановски - Институт за наука, култура, изкуство и спорт- Скопие
проф. д-р Николай Арабаджийски – департамент „Администрация и управление“, ръководител
секция „Публична администрация“, НБУ
проф. д-р Благица Цекова - МИТ, Скопие, Македония
проф. д-р Александър Иванович Агеев- директор на Международен изследователски институт по проблемите на управлението
доц. д-р Кристиян Хаджиев - ръководител на департамент „Администрация и управление“, НБУ
доц. д-р Юлиана Гълъбинова – Заместник-ректор по качеството и акредитацията, НБУ
доц. д-р Димитър Панайотов - департамент „Администрация и управление“, ръководител
секция „Бизнес администрация“, НБУ
доц. д-р Ренета Димитрова - ръководител на департамент “Икономика“, НБУ
доц. д-р Надежда Димова- департамент „Икономика“, НБУ
доц. д-р Артур Борчук - Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша
доц. д-р Иван Мицич - Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Сърбия
доц. д-р Ирена Емилова - департамент „Администрация и управление“, ръководител
секция „Туризъм“, НБУ
доц. д-р Теодора Ризова- департамент „Администрация и управление“- НБУ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р инж. Ботьо  Захаринов

Членове:
доц. д-р Кристиян Хаджиев
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Ренета Димитрова
доц. д-р Ангел Георгиев
доц. д-р Надежда Димова
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р Теодора Ризова

Съвременното икономическо и политическо развитие на обществото е подвластно на влиянието на комплексни фактори, сред които основни са процесите на дигитализация и глобализация. Регионалното развитие като цяло, се свързва с интеграционните процеси във всичките му измерения. В този смисъл, икономическата интеграция заема важно място в цялостната визия за трансформация на съвременното общество. Интензивното пазарно проникване във всички сектори на икономиката, глобализацията и развитието на средствата за информационно общуване налагат промяна в поведението на икономическите субекти. Новите възможности за генериране и предоставяне на информация променят начина на живот, на работа и мислене. Изискванията се увеличават на всяко ниво, от индивидуалното до глобалното. Това налага преоценка на редица смятани за безспорни до сега схеми на управление и генериране на нови отправни точки и организационни решения. Реализирането на статичните и динамичните ефекти от интеграцията  е в дневния ред на бизнеса и академичните среди и основен фокус в Международната научно-практическата конференция „Икономическа интеграция и регионално развитие“.
Дискусиите по време на конференцията имат за цел да предложат нови модели и решения във всички функционални области на бизнеса, икономиката и публичното управление като катализатор за иновации и трансформация в условията на неопределеност.
Основни тематични направления:
• Бизнес стратегии, мениджмънт, иновации, изкуственен  интелект и предприемачество – нови управленски проблеми, интегрирани подходи, решения и перспективи;
• Съвременният публичен мениджмънт;
• Балкански туристически приоритети;
• Eнергия,  климат и бизнес;
• Принципи и подходи при финансиране на развитието
   Международната научно-практическа конференция:  „Икономическа интеграция и регионално развитие“  ще се проведе на 20, 21, 22  май  2022 в  гр. Струмица- „Хотел Сириус Spa & Wellness“.

Заявка за докладите

Изисквания към докладите

Програма на конференцията

20.05.2022

Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 10 години магистърска програма „Бизнес комуникации“ и 25 години бакалавърска програма „Русистика /руски език, литература и култура/“

17.09.2021 г. – 22.09.2021 г.

Международен дом на учените „Жолио Кюри“, к.к. Св.Константин и Елена

Организатори:
департамент „Нова българистика“
департамент „Администрация и управление“
Съюз на учените в България

Модератори:
доц. д-р Татяна Фед,
доц. д-р Ирина Георгиева,
доц. д-р Иван Боевски,
доц. д-р Мария Нейкова,
гл.ас. д-р Христо Чукурлиев

Участници: преподаватели и студенти в програмите „Бизнес комуникации“ ДО и РО и „Русистика“ на департамент „Нова българистика“, български и чуждестранни учени

Програмата на конференцията предвижда обсъждане на актуални въпроси, свързани с модерните техники на преподаване, ролята на информационните технологии в научните изследвания, използването на ефективни ресурси за онлайн обучение и оценяване на знанията, споделяне на резултати от международни и университетски научни проекти с участието на преподаватели от НБУ, представяне на научната и дидактическата продукция на участниците в конференцията.

Официални езици на конференцията: български, руски и английски.

Форма на участие: научен доклад, презентация /до 20 минути/, участие в дискусиите, слушател.

Подаване на заявка за участие – до 1 август 2021 г. на имейлите: businesscon2021@nbu.bg, nharalampieva@nbu.bg.

Финансови условия:

Такса участие: 20 лв. за български участници, 20 евро за чуждестранни участници.

Възможност за участие присъствено и онлайн.

Банкови сметки

В лева  Банка: ОББ   IBAN:BG44UBBS78271010551907   BIC:UBBSBGSF

В евро  Райфайзенбанк  IBAN: BG43RZBB91551460052998   BIC: RZBBBGSF           

Основание за плащане: юбилейна конференция в НБУ «Бизнес комуникации, език, литература и култура“

 

Престой в Международния дом на учените
17.09.2021 г. – пристигане, 18-19.09.2021 г. – конференция, 22.09.2021 г. – заминаване.
Нощувка в двойна стая със закуска и вечеря – 35 лв., нощувка в единична стая със закуска и вечеря – 40 лв. Безплатно ползване на минерален басейн, възможност за процедури в спа комплекса на хотела срещу допълнително заплащане. След конференцията се предвижда издаване на сборник с импакт фактор.

Всички разходи, свързани с участието в конференцията (транспортни, дневни, престой в хотела и храна, визи) са за сметка на участниците в конференцията  или  изпращащата организация.

Членове на организационния комитет от чужбина: проф. д-р Алисия Пстига /Полша, Гдански университет/ - ръководител катедра „Русистика“ проф. д-р  Олга Иванова /Русия, Руски нов университет/ - декан на факултета по хуманитарни технологии проф. Гузел Курбангалеева, д.ф.н. /Русия, Башкирски държавен педагогически университет „М. Акмулла“/, ръководител направление „Българистика“ д-р Елена Кудинова /Русия, Московски държавен лингвистичен университет// - ръководител катедра „Английски език като втори чужд език“ Анна Фьодорова /Русия, Московски държавен лингвистичен университет/ - директор на българския културен център доц. д-р Зденка Недомова /Чехия, Остравски университет/ - ръководител катедра „Русистика“

 Програма

 Материали за проведената конференция: 

http://spisanie-nauka.bg/arhiv/6-2021.pdf

https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/aktualno/tradiciqta-modernostta-i-ekscentrichnostta-v-universitetskoto-prepodavane!58924?page=2

Сборник: https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/biznes-komunikacii-ezik-kultura-i-literatura

 

17.09.2021

 

Международна научно-практическа конференция
„Икономика и бизнес в постпандемичния свят“

 


9, 10 и 11 юли 2021 година в база „Мини Марица изток, Старозагорски минерални бани, България.“

 

Организатори на конференцията са Нов български университет - София, Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София, Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Куманово, МИТ Университет-Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“ – Белград, факултет Ниш, Сърбия, Университет „Ян Кохановски“, Келце (Полша)

 
Работните панели на конференцията са:

• Дигитализация в бизнеса и обществото- идеи,  подходи и модели за развитие
• Мениджмънт, маркетинг, иновации и човешки капитал
• Секторни политики: туризъм и логистика (състояние и перспективи)

/Работни езици - български и английски/

 

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р инж. Ботьо Захаринов - председател

Членове:
проф. д-р Мариан Стефановски - Институт за наука, култура, изкуство и спорт- Скопие
доц. д-р Кристиян Хаджиев - ръководител на департамент „Администрация и управление“, НБУ
доц. д-р Ренета Димитрова - ръководител на департамент “Икономика“, НБУ
доц. д-р Артур Борчук - Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша
проф. д-р Благица Цекова - МИТ, Скопие, Македония
проф. д -р Людмила Мукова - Международно висше бизнес училище, София
доц. д-р Иван Мицич - Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Сърбия
гл. ас д-р Теодора Ризова- НБУ

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р инж. Ботьо  Захаринов

Членове:
доц. д-р Кристиян Хаджиев
доц. д-р Ренета Димитрова
доц. д-р Ангел Георгиев
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р инж. Кирил Радев
гл. ас. д-р Теодора Ризова

В срок до 20.06.2021 г. очакваме да депозирате заглавие, абстракт и ключови думи на докладите си на адрес trizova@nbu.bg, като попълните и заявката за участие.

Срок за предаване на докладите – 30.07.2021 г.

Изисквания към докладите.
Заявка за участие.
Програма на конференцията.
 
 
 
 

 

 

 

01.07.2021

International Conference on Accounting and Finance Innovation

November 12-13, 2020, Aveiro, Portugal

 Доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева е носителката на наградата "Най-добра студия" на  Международната конференцията по счетоводство и финансови иновации (International Conference on Accounting and Financial Innovations, 12-13 November 2020) за научното й изследване "Raw Water as Business Source of Water Utilities Companies in Integrated Reporting”.

Програма
Сертификат

 

12.11.2020

 

Международна практическа конференция

„Съвременните реалности – проблеми и перспективи“

27, 28 и 29 ноември 2020 година в база „Мини Марица изток, Старозагорски минерални бани, България.

Организатори на конференцията са Нов български университет - София, Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София, Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Куманово, МИТ Университет-Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“ – Белград, факултет Ниш, Сърбия, Университет „Ян Кохановски“, Келце (Полша)

 

Работните панели на конференцията са:

 

 1. Социално-управленски практики;
 2. Икономически реалности;
 3. Глобалното общество;
 4. Дигитален свят;
 5. Бъдещето на туризма;
 6. Постерна сесия.

 

/Работни езици - български и английски/

 

 

Организационен и научен комитет:

 

1. Доц. д-р Ботьо Захаринов – Нов български университет – Председател на комитета

2. Проф. Мариян Стефановски – Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Скопие

3. Доц. д-р Ренета Димитрова – ръководител на департамент „Икономика“

4. Доц. д-р Кристиян Хаджиев – ръководител на департамент „Администрация и управление“

5. Доц. д-р Артур Боркуч – Университет „Ян Кохановски“, Келце,Полша

6. Доц. д-р Надежда Димова – Нов български университет, София

7. Гл. ас. д-р Теодора Ризова – Нов български университет, София

8. Гл. ас. д-р Емил Калчев – Нов български университет, София

9. Гл. ас. д-р Ралица Димитрова – Нов български университет, София

10. Д-р Илиян Костов – зам.-директор на Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ, София

11. Д-р Миглена Пейчинова ЦОРХВ, МЗХГ София

12. Проф. Георги Георгиев д.в.м.н. – директор на Център за оценка на риска по хранителната верига,     Министерство на земеделието, храните и горите – София

13. Проф. д-р Благица Цекова – МИТ Университет, Скопие

14. Доц. д-р Иван Мичич – Университет УНИОН „Никола Тесла“ Белград, факултет Ниш, Р Сърбия

 

 

В срок до 05.11.2020 г. очакваме да депозирате заглавие, абстракт и ключови думи на докладите си на адрес trizova@nbu.bg, като попълните и заявката за участие.

Изисквания към докладите.

Заявка за участие.

Програма на конференцията.

 

 

 

 

27.10.2020