facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

За проект TUdi

За нас

 

Въпреки напредъкът в мониторинга на влошаването на качеството на почвата, не е постигнато много в дейностите по обръщането на тенденциите за деградация на почвата. В световен мащаб около два милиарда души и 1,9 милиарда хектара земя са засегнати от деградацията на земите. Прогнозните разходи за световната икономика са между 18-20 трилиона щатски долара годишно. Европейската комисия изчислява, че текущо прилаганите практики за управление водят до около 60-70% нездравословни почви в рамките на ЕС. Освен това се идентифицират и проценти нездравословни почви, породени от лошо дефиниране на проблеми, свързани със замърсяването.

Множество всеобхватни инициативи на ЕС и Китай идентифицират предизвикателството да се задоволят нарастващите нужди от здравословна и устойчива храна и едновременно с това да се запази почвеното плодородие.

TUdi интегрира допълнителни нужди по отношение на заинтересованите страни, както и експертиза по отношение на агрономията, управлението на почвата, практиките за наторяване, почвознанието, цифровото земеделие, опазването на почвата и социално-икономиката, за да отговори на предизвикателствата и обхвата на темата „Здрави почви за производство на здравословна храна“. Проектът ще конструира, тества и предостави набор от инструменти, които да позволят на фермери, технолози, компании и правителствени агенции да изпълняват тези стратегии на ниво ферма, като приспособяват техниките към местните условия.

 

Локации и описание на дългосрочно наблюдаваните зони за мрежата на TUdi. Числата в кръговете показват броя на наблюдаваните полета за съответната страна.

 

Специфични цели

 

Специфичните цели на TUdi са да:

 

  1. Документиране на процесите и количествено определяне на въздействието на ремедиацията и стратегиите за наторяване върху почвата;
  2. Разработване на стратегии за повишаване качеството на почвите за производство на храни в земеделските системи;
  3. Разработване и валидиране на решения, които са ориентирани към заинтересованите страни, за оценка на състоянието на почвата и социално-икономическите последици за ключови земеделски системи;
  4. Разработване на набор от инструменти за подкрепа на вземане на решения, подходящи за адаптиране към условията на ЕС и Китай, интегрирайки предишни съвместни изследвания;
  5. Изграждане и изпълнение на проекта, базирани на нуждите на общността от заинтересовани лица, следвайки  EIP-Agri и подходът Open Science;
  6. Създаване на общност от заинтересовани лица и учени в грижата за почвата на основните селскостопански системи в ЕС, Китай и Нова Зеландия.

 

Структура

 

РП 1 Създаване на мрежа от ферми и мониторинг на техния мащаб в ЕС и Китай

 
РП 1 ще: 1) идентифицира и избере извадка от ферми, съвместно с другите РПи, за реализацията на определение работни програми, базирани на много различни подходи за управление, включително биологично земеделие и агроекология. 2) проектиране на достъпна и функционална база данни за ферми и експериментални полета с дългогодишен опит в управлението на възстановяването на почвата. Основният резултат от РП1 ще бъде обща данни, която позволява обмен на информация между партньори и фермери, която ще бъде със свободен достъп в края на проекта.
 
 

РП 2 Инструменти за управление на почвеното здраве

 

РП 2 цели: 1) осигуряват подкрепа на науката за разработване на солидни стратегии за планиране и прилагане на стратегии за подобряване на качеството на почвите за производство на храни и подсигуряване на екосистемните услуги; 2) повишаване на осведомеността на земеделските производители за това как изборът на торене влияе върху културите и здравето на почвата; 3) предоставя на земеделските производители и други заинтересовани страни стабилни, гъвкави, но прости инструменти за възстановяване на почвата и подобрени практики за наторяване.

 

РП 3 Въвеждане решения за възстановяване на деградиралите почви във ферми и анализ на въздействието върху почвеното здраве

 

РП 3 има за цел да разработи и тества методи и стратегии за: 1) подобряване здравето на почвата и устойчивостта към бъдещи смущения чрез по-добро разбиране на потенциала и ролята на растителността като покривна култури; 2) разработване на набор от стратегии за възстановяване на почвата в различни среди, като се използват характеристиките на растителността като основен инструмент; 3) Утвърждаване на опростени индекси за здравето на почвата за използване от заинтересованите страни. За да постигне това, WP3 ще използва мрежи от ЕС и Китай от експериментални и „реални“ селскостопански полета за тестване на стратегии за възстановяване на деградирали почви при различни системи, както и факторите за деградация и възстановяване на почвата в ЕС и Китай, за да подобри разбирането на взаимоотношенията между посевите и почвата.

 

WP4 Анализ на разходите и ползите на предложените решения за фермите

 

Сред приоритетите на WP4 е да се сравни икономическата и социалната устойчивост на стратегиите за възстановяване на почвата за трите системи за отглеждане на култури и типологии на фермите, обхванати от проекта. Резултатите от WP ще бъдат систематичен анализ на разходите и ползите за широк спектър от технологии в различни системи за отглеждане на култури и типологии на земеделските стопанства, с с техния ефект на национално/ регионално ниво, позволявайки тяхното включване в селскостопанските и екологичните политики.
 
 

WP5 Мрежи за въвеждане и популяризиране на стратегиите за възстановяване на почвеното здраве

 

Целта на този РП е да координира националните мрежи от учени и сътрудници, ангажирани в TUdi, и да хармонизира техните взаимодействия в рамките на международна мрежа. Тази мрежа на взаимодействието със земеделските производители ще се основава на периодични семинари и обучения. Основните резултати от този РП ще бъдат:1) стратегии за възстановяване на почвата и наторяване (и съпътстващи инструменти за подпомагане), разработени и тествани в проекта, които са създадени съвместно с крайни потребители и други заинтересовани страни; 2) да осигури обучени фермери, технически съветници и учени за преход на селското стопанство към устойчиво управление на почвите в трите региона на проекта.

 

РП 6 Цялостна координация и управление на проекта

 

Проектът ще се управлява от координатор на ЕС в партньорство с китайския ко-лидер, подкрепен от управленски екип и наблюдаван от международен консултативен съвет, включващ водещи учени. Целите на РП6 са: 1) подкрепа и преглед на напредъка на проекта спрямо целите и основните етапи; 2) да осигури подходящо третиране на административните отговорности и всеки етичен проблем; 3) да осигури силна комуникация между всички партньори; 4) да подпомага на всички РП чрез предоставяне на допълнителна подкрепа; 5) да координира действията, насочени към насърчаване на разнообразието и приобщаването в проекта; 6) да гарантира, че измеренията на пола са правилно адресирани; 7) да наблюдава управлението на данните и други дейности по експлоатация; и 8) да координиране на комуникационни дейности извън консорциума и повишаване на обществената осведоменост за значението на почвата като краен глобален ресурс.