facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Човешкият капитал – методология, измерения и практики

kapital_184x250_fit_478b24840a

Човешкият капитал – методология, измерения и практики

сборник

Научни и учебни издания

Научно - практическа конференция "Човешкият капитал – методология, измерения и практики." Сборник от доклади на научно-практическа конференция, С., 2015, НБУ, 509 стр.

Съставител: Димитър Панайотов

Анализират се съвременните тенденции в развитието на теоретико-приложните концепции за човешкия капитал в организациите и обществото. Предлагат се подходи за конструиране и функциониране на интегрирана методология, като се извежда макро-рамката от тенденции (с позитивни и негативни ефекти), но и се поставят въпроси за дискусии по факторите, инструментите, значимите индекси и релации. Проследяват се интерпретации за възможни визии в бъдещето, отразяващи както нововъзникващи  бариери пред тяхната реализация, така и в разбирането на динамиката в структурата на човешкия капитал, свързано със същността на индекса на човешкото развитие (ИЧР) – като се търсят статистически зависимости между стойностите на индекса за човешкото развитие и човешкия капитал.
Представените резултати от български и международни изследвания в тази насока, с проекции за възможни промени в съдържанието на образователните програми и практики на университетите, имат познавателна, методическа и управленска интервенция не само за теоретиците и практиците, занимаващи се с релацията “човешки капитал–социален капитал” в бизнеса и публичните организации за различните сектори в обществото, но и за студентите от съответните направления и специализации.