facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Modernization and Accountability in the Social Economy Sector

the-influencers_184x250_fit_478b24840a

Modernization and Accountability in the Social Economy Sector

доц. д-р Нинел Нешева - Кьосева

Научни и учебни издания

The Influencers of Social Accounting and Reporting: Some Evidence

Ninel Nesheva-Kiosseva (New Bulgarian University, Bulgaria)

 

В: Modernization and Accountability in the Social Economy Sector под редакцията на Augusta Ferreira (University of Aveiro, Portugal), Rui Marques (University of Aveiro, Portugal), Graça Azevedo (University of Aveiro, Portugal), Helena Inácio (University of Aveiro, Portugal) and Carlos Santos (University of Aveiro, Portugal)

Copyright: © 2019 IGI Global

DOI: 10.4018/978-1-5225-8482-7.ch006

Секторът на социалната икономика (ССИ) е изправен пред натиск за по-голяма отчетност към своите финансиращи, потребители и граждани и нарастваща нужда от отчитане на добри практики в социалното, икономическото и финансовото въздействие, което има върху общността. Тези организации обаче често се сблъскват с трудности, свързани с липсата на счетоводна рамка, която им позволява правилно да разпространяват резултатите от своята дейност. По този начин са необходими практики, които включват финансово отчитане и оценка на тяхното социално, икономическо и финансово въздействие, за да се подобри тяхната отчетност, устойчивост и оперативни резултати.

Модернизацията и отчетността в сектора на социалната икономика е основен референтен източник, който обсъжда бъдещите пътища за развитие за управлението на субектите от ССИ, счетоводството, контрола в управлението на ЕЕН и мерките за изпълнение в ССИ. С участието на проучвания по теми като онлайн комуникация, социално счетоводство и отчитане на стойността, тази книга е идеална за мениджъри, финансови консултанти, академици, изследователи и студенти, които се интересуват от счетоводство, управление, вътрешен контрол, одит и използване на технологии в ССИ.