facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Управление на човешките ресурси

hrm_184x250_fit_478b24840a

Управление на човешките ресурси

Научни и учебни издания

Управление на човешките ресурси
Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма “Бизнес администрация”, С., 487, НБУ,
Съставител и научна редакция:
Димитър Панайотов

В сборника “Управление на човешките ресурси” се обосновават и предлагат: макро- и микроподходи за анализ, обзор, история и методология на изследваните явления.
Методическата ориентация на материалите са с определен формиращ ефект за необходими конкретни управленски умения по направленията и специализациите в програмите по бизнес администрация (МВА - Master of Business Administration). Текстовете са теоретико-приложни модули, съобразени с изискванията за модел на знанието по специалността УЧР, свързващ научното изследване и неговата ориентация за преподавателски и практически цели - достатъчен за покриване на значими параметри, компетентности и умения на участниците в обучението. В този смисъл системата за управление на човешките ресурси излиза от своите тесни концептуалните рамки и започва да функционира реално единствено чрез конкретни стратегии, съвкупности от дейности, фактори и методи, които по своята същност и предназначение е необходимо да регламентират, но и да управляват в контекста и развитието на човешки/социален капитал в организацията.


Съдържание