facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Власт, управление и обществено развитие

sbornik-vlast_184x250_fit_478b24840a

Власт, управление и обществено развитие

сборник

Сборници

Сборник „Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)“ – 2018, НБУ, съставител Димитър Панайотов, отразява основните идеи и доклади от Международната научно-практическа конференция, проведена на 7.06.2017 г., която предложи разнообразие от гледни точки, базисни теоретико-приложни сравнителни анализи, модели и инструменти, които са необходими за всяки една дискусия по проблематиката.                                                            

 Властта се анализира като фундаментално обединяващо понятие и централна обяснителна категория в науките за обществото, институциите и човешкото поведение. Проследяват се многофакторни релации, изследвания и прогнози както по отношение влиянието на неравенствата върху демокрацията и развитието на човешкия капитал, така и по обсъждането на идеи за промяна в политиките за интегриране на обществото, възможните трансформации и иновации в управлението, носещи корективи в стратегическите визии и изискванията за управление на устойчивостта - съчетаваща ефективност, справедливост и равенство (икономически, социални и екологични аспекти). Извеждат се индикатори на таксономията на властта в условията на променящата се образователна система и настъпващата трансхуманитарна революция (индустрия 4.0,5.0...).

 Еволюцията и трансформацията на управленските и организационни модели, поставени в среда с висока степен на неопределеност и мултикултурни измерения, е в контекста на дискусията по следните въпроси: Какво ни дават управленските практики за „аджайл“ управление с множество източници на власт и работа в самоорганизиращи се екипи? Как се измерва продуктивността на съвременните мрежови организации? Как традиционните управленски йерархии да се трансформират в отговорно управленско лидерство, автентично на динамиката и принципите на съвременното общество? Дали властта и свободата биха могли да съжителстват под един и същи покрив?

 Съдържание