facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Периодично издание

1050x399px-korica_1050x399_crop_478b24840a

Серия „Лидерство, общество, стратегически визии“

 

Серията „Лидерство, общество, стратегически визии“ се издава от 2019 г. и е приемник на сборниците със статии от ежегодните международни и национални научно-практически конференции на департамент „Администрация и управление“ за периода 2013-2018 г., като:   „Бизнесът – позитивната сила в обществото;Устойчиво развитие и управленски практики: България-Бавария“, „Човешкия капитал – методология, измерения и практики.“,Лидерството – време е за промени”; Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации” (иновации – институции – бизнес); Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)“.

 

Целите на изданието са свързани с изграждането на устойчиви връзки между образованието, научните изследвания и бизнеса, като важни предпоставки за  отворено и устойчиво общество, за разгръщане както на творческа, иновативна и предприемаческа икономика, основана на знания и управлението на информационни, комуникативни и  дигитални технологии, така и с предлагане на инструменти за диагностика на различните предизвикателства на съвременния  свят. Затова от значение са:

 

  • Предлагане на концептуални схеми, параметри и теоретико-приложни модели по различните глобални рискове – неравенство и социална кохезия, демографски кризи, миграционни вълни, трудова заетост;
  • Дискутиране по ефективни политически, икономически и управленски модели (подходи) за интегриране в обществото - властови механизми, интеграция,  човешки капитал, бизнес среда, устойчиво развитие и корпоратимвната социална отговорност (КСО);
  • Извеждане на глобални, регионални, национални приоритети и тенденции с икономически, политически, социални, културни и екологични измерения.
  • Осъществяване на международно сътрудничество и предлагането на нови бизнес модели при вземането на управленски решения - с участието на студенти, преподаватели, представители на бизнеса и публичната сфера, Общността по бизнес администрация (възпитаници на програмите, топ мениджъри и висши държавни служители), създаващи условия за плурализъм на мненията.

 

 

Обхват и раздели

Редакционна колегия

Политика за рецензиране

Насоки за оформяне на ръкописи

Политика за избягване и третиране на конфликт на интереси

Етика на публикуване и действия при злоупотреба

Издателски политики