facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Етика на публикуване и действия при злоупотреба

Серия „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“ следва най-добрите практики и етични норми при отстраняването на пропуски и допуснати грешки, както и изтегляне на съдържание, когато това се налага. Предотвратяването на злоупотреби с публикациите е една от най-важните отговорности на нашия редакционен екип. Всяко неетично действие е неприемливо за нас и плагиатството не се толерира под никаква форма. Авторът декларира оригиналността на публикацията посредством изпращането на ръкописа си.

 

Посочените отговорности и задължения на авторите, рецензентите и редкторите са съобразени с Кодекса на COPE за редактори на научни списания:

 

Задължения на редакторите:

 • Решение за публикуване: Въз основа на доклада на редакционния съвет може да приеме, да откаже за публикуване или да поиска промени в текста на ръкописа.
 • Преглед на ръкописите: Редакторите трябва да гарантират, че всеки ръкопис е оценен първоначално за своята оригиналност, като се използва подходящ софтуер за тази цел. След това се прави редакторска оценка и материалът се изпраща до редакционния съвет, който ще предостави своите препоръки за публикуване, отказ или корекции.
 • Честно оценяване: Редакторите трябва да гарантират, че оценката на ръкописа се осъществява без оглед на принадлежността на автора към раса, пол, възраст, религия, гражданство и други.
 • Поверителност: Редакторите гарантират, че всяка информация, касаеща предадените ръкописи е поверителна.
 • Оповестяване и конфликт на интереси: Редакторите на списанието декларират, че няма да използват непубликувани данни и постижения от получени ръкописи без писменото съгласие на автора.

 

Задължения на авторите:

 • Отчетност: Авторите трябва да представят обосновка за своите твърдения, както и обективно обсъждане на тяхното значение. Ръкописите ще следват насоките за публикуване в серия „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“ . (Виж. Политика за насоки за изпращане на ръкописи).
 • Оригиналност: Авторите гарантират оригиналността на своя материал.
 • Повторяемост, мултиплициране и конкурентност на документите: Авторите се ангажират да не изпращат своя ръкопис до няколко издания едновременно. Те не трябва да публикуват различни версии или други публикации със същите научни резултати в няколко различни списания.
 • Принос: Авторите надлежно означават всички данни и информация, използвани в тяхната публикация и посочват използваните източници, които са били от съществено значение за реализацията на текущото изследване.
 • Авторство: От авторите се изисква да предоставят основни данни за техния ръкопис за редакционна оценка и те трябва да разполагат с такива.
 • Фундаментални грешки в публикуваните материали: Ако, в определен момент, авторите установят неточности в изпратения ръкопис, те трябва да се докладват на редакторите.

 

Задължения на рецензентите:

 • Поверителност: Информацията по отношение на получените ръкописи трябва да се приема като поверителна и да се третира като такава.
 • Принос: Рецензентите удостоверяват, че авторите са посочили всички източници на данни и информация, използвани в изследването. Всеки вид сходство или припокриване между ръкописи или с вече публикуван документ, трябва незабавно да се доведе до знанието на редакторите.
 • Обективност: Оценката на ръкописите трябва да се осъществява обективно и рецензентите трябва да представят ясно и аргументирано своята позиция.
 • Спазване на срокове: Ако рецензент прецени, че няма да успее да завърши прегледа на ръкописа в определеното време, трябва да уведоми редактора(те), за да може ръкописът да бъде изпратен на друг рецензент.