facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Издателски политики

Серията „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“ се публикува на отворен достъп, което означава, че всички публикувани статии са безплатно, свободно достъпни за потребителите и институциите, към които се асоциират. Потребителите имат правото да четат, изтеглят, копират, разпространяват, разпечатват, търсят и препращат към пълните текстове на статиите или да ги използват за всяка друга законна цел, без да искат предварително разрешение от издателя или автора, като надлежно цитират данни, които идентифицират статията, авторите и основното издание.

 

Политика на достъп и лицензиране на съдържанието

 

Всички налични статии на сайта на „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“ са лицензирани съобразно Лицензите на Криейтив комънс  Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). Лицензът позволява комбинирането и използването на части от съдържание в собствени разработки, с некомерсиална цел и, въпреки че новите авторски произведения трябва да удостоверяват откъде е взета информацията и да не се използват с цел облагодетелстване на автора, не е задължително да бъдат лицензирани при същите условия.Или, казано накратко споразумението CC BY-NC 4.0 позволява на потребителите да:
Споделят съдържание — да копират и разпращат оригиналния материал на различен носител и в различен формат;

Адаптират/променят съдържанието — да комбинират , променят и създават ново съдържание

 

При следните условия:

 

Заслуги (на) - Всяко споразумение CC изисква от потребителите да се позоват на оригиналния документ, който са използвали, по начина, по който е указано, без по никакъв начин това да предполага, че авторът подкрепя тях или техния труд. Ако потребителите не пожелаят да упоменат или маркират, по какъвто и да било начин, приноса на автора и не очакват утвърждаване на тяхната разработка, те трябва да получат писмено разрешение от автора.

 

Некомерсиална употреба(nc) – Авторът разрешава копирането, изтеглянето, разпространението, визуализирането, използването и модифицирането на собствения си труд за всякакви некомерсиални цели, освен ако не даде подобно разрешение.

Ако новият документ ще се използва за комерсиални цели, предлагаме да се свържете с авторите по електронна поща.

 

Ако законът изисква материалът да се публикува в публичния домейн, авторът(ите) трябва да уведомят „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“, при изпращане на ръкописа и той ще бъде издаден в съответствие с Creative Commons 1 Public Domain Dedication waiver CC0 1.0 Universal.

 

Авторско право

 

Авторското право върху материалите, публикувани в серията „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“, принадлежи на авторите, като то си запазва правото на първо публикуване. Авторите имат пълните права да публикуват и разпространяват своите произведения, както и да ги съхраняват в институционални архиви, академични социални мрежи и други и да насърчават тяхното изтегляне. „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“ не носи отговорност за последващото използване на оригиналния труд. Авторът е напълно отговорен да предприеме действия срещу евентуални нарушения, ако установи подобни, съобразно своите желания и права.

 

Изключения

 

Периодично „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“ може да публикува материали съвместно с други издания при различни лицензионни условия.

 

Изпращане на ръкописи

 

Приемат се ръкописи от всички; не е необходимо авторите да са асоциирани или да имат каквато и да било връзка с Нов български университет, за да издават свои авторски материали в серията „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“. Изпращането на ръкописа означава, че той не е публикуван до този момент, не се разглежда за публикуване от друго издание и няма да бъде представен на друго място, освен ако не бъде отхвърлен или оттеглен.

 

Такси

 

Не се изисква такса за представяне на авторски материал за рецензиране, но в случай, че той е приет за публикуване, публикационната такса е в размер на 80 евро.

 

Етика на публикуване

 

Редакционната колегия приема принципите на Комитета по етика на публикуване (the Committee on Publication Ethics (COPE)) и се ръководи от Принципите на COPE за откритост и най-добри практики в научното публикуване и Кодекса на COPE за редактори на научни списания.

 

Политика на рецензиране

 

Всички ръкописи се рецензират, като научно-изследователските материали подлежат на двойно анонимно оценяване, в рамките на четири седмици. Процесът на двойно анонимно рецензиране гарантира анонимността на автори и рецензенти. Нашите рецензенти следват Политиката за рецензиране и Етичните насоки за рецензенти на COPE при оценката на материали за „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“.

 

Конфликт на интереси

 

Авторите, рецензентите, и членове на редакторския екип трябва да посочат всеки свой ангажимент, който може да се интерпретира като конфликт на интереси по отношение на изпратените ръкописи. Нашата Политика за избягване и третиране на конфликт на интереси се прилага за всички публикации в „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“,  в това число статии, обзори и коментари.

 

Плагиатство

 

Всеки ръкопис, получен в „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“,  се проверява за плагиатство, дублиране на публикация или повторно използване на текстове, преди да се изпрати на редактор и да му се назначи рецензент(и). Използваме Plagscan при проверка за взаимстване.

 

Злоупотреба със съдържание

 

Серията „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“ следва най-добрите практики и етични норми при отстраняването на пропуски и допуснати грешки, както и изтегляне на публикувани материали, когато това се налага. Предотвратяването на злоупотреби с публикациите е една от най-важните отговорности на нашия редакционен екип. Всяко неетично действие е неприемливо за нас и плагиатството не се толерира под никаква форма. Авторът декларира оригиналността на публикацията посредством изпращането на ръкописа си.

 

Прочетете нашата Етика на публикуване и действия при злоупотреби.