facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Насоки за оформяне на ръкописи

Насоки за оформяне  на ръкописи

 

Инструкции за авторите

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Един автор може да  публикува в един том една публикация самостоятелно или в съавторство.

 

Ръкописите на научните трудове се представят в електронен вид (оформени съобразно настоящите Насоки за оформяне на ръкописи, като може да се ползва приложения модел, във формат .DOC, email: leadership_series@nbu.bg

 

 1. 1. График на издаването и срокове:

- за предаване на ръкописите към Редакционната колегия: според обявения срок за всяко издание

- срок за рецензиране – до 2 седмици.

- след получаване на бележките на рецензента и редактора и тяхното отстраняване, авторът изпраща в срок от 2 седмици коригирания ръкопис в редакционната колегия на посочения по-горе електронен адрес.

 

Съответният том от Серия “Лидерство, общество, стратегически визии” (ЛОСВ_Серия) се издава ежегодно в периода септември - декември на текущата календарна година.

 

 1. 2. Отпечатък (reprint)

Публикуваният ръкопис включва пълно библиографско описание на източника – заглавие на изданието, електронен адрес, ISSN, година, том, начална и крайна страници. Това позволява на автора да използва статията във формат pdf като пълноценен отпечатък (reprint).

 

 1. 3. Движение на ръкописите

За всеки публикуван ръкопис се отбелязва движението на ръкописа – дата на постъпване, дата на приемане за публикуване.

 

 1. 4. Условия за приемане на ръкописи

а) Ръкописи, които не са оформени според настоящите изисквания или не притежават необходимите качества на аргументирано и фактологически издържано научно изследване, няма да бъдат публикувани, за което авторите ще бъдат уведомявани.

б) Не се приемат работи, които копират с леки промени публикувани обекти на изследване, работи с недостатъчно обосновани твърдения, както и работи, които са нечетивни.

в) При оформянето на ръкописите се препоръчва използването на схемата „предмет – методология - критичен анализ/дискусия – заключение и изводи“ (отсъствието на подобна схема може съществено да повлияе оценката на рецензентите).

Препоръчва се авторът, въз основа на критичен преглед на литературата по избраната тема, да определи и посочи наличието на съществуващи проблеми, налагащи следващи изследвания по въпроса. Въз основа на критичния анализ на литературата по избраната тема, т.е. на фона на съществуващото може да се открои новото, което да се свърже с името на автора. Не се препоръчва повърхностното сканиране на Интернет.

 

 

 1. 5. Декларация на авторите

С изпращането на ръкопис, авторите декларират, че:

- ръкописът не е бил публикуван или предоставен за публикуване в други списания или форуми;

- са запознати с изискванията за публикуване и ръкописът е подготвен съгласно политиката за рецензиране на Годишника;

- са съгласни с условията за Авторските права, посочени в Редакционната политика на изданието

 

 1. 6. Оценка (рецензиране) на постъпилите ръкописи:

За оценка на съдържанието на постъпилите ръкописи, към изданието има създаден Борд на рецензентите (Board of Reviewers), който периодично се актуализира чрез специална покана за участие (Call for Reviewers), разпространявана сред специалистите, преценени като подходящи (минимум с докторска степен). Кандидатите за рецензенти в своите заявления за участие очертават границите на научната си компетентност в рамките на избраните научни области.

Оценката на съдържанието на постъпилите ръкописи се извършва чрез двойно анонимно рецензиране, което гарантира анонимността на рецензентите и авторите или чрез явно оценяване, която позволява на рецензентите да избират дали да останат анонимни или да оповестят публично рецензията си, заедно с публикувания документ.

Постъпилите ръкописи се предават за рецензия без данни за автора (авторите).

Всеки рецензент избира една от възможните препоръки:

 • да се публикува без промяна;
 • да се публикува след ревизия - рецензентът представя конкретни и подробни бележки;
 • да не се публикува – при ниско качество на предложената статия или в случай, че статията не попада в обхвата на изданието.

 

 

II. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

 1. 1. Правила за подготовка на ръкописа

 

Препоръчва се за ръкописите да се ползва предложеният модел. Структурата на ръкописите трябва да има следния вид, като включва:

 • заглавие на статията и имена на автора (съавторите);
 • резюме;
 • ключови думи;
 • основен текст с таблици, вградени фигури (схеми, графики и др.) и формули (ако има); препратки (цитирания);
 • заключение с изводи относно получените резултати;
 • списък литературни източници;
 • благодарности (кредити) - ако има;
 • информация за финансиране (ако има);
 • приложения (ако има);
 • информация за контакт на всеки от съавторите.

 

Заглавие. Заглавието трябва да обобщи основната идея на доклада и да идентифицира обсъжданите в текста въпроси и връзката между тях. Избягвайте дълги заглавия.

Резюме. Резюмето е необходимо да е кратко и фактологично с обем от 150-300 думи. Резюмето трябва да посочва накратко целта на изследването, основните резултати и основните заключения. Резюмето показва претенцията на автора за оригинален научен резултат – какъв е, как е получен и с какви средства и аргументи са интерпретирани получените резултати (не е прието да се повтарят пасажи от увода и заключението на статията). Трябва да се избягват препратки, цитирания на литература и съкращения. Резюмето се подготвя задължително и на английски език. Резюмето се публикува във вторичните литературни източници.

Ключови думи (keywords). Непосредствено след резюмето се посочват 3 до 8 ключови думи, пряко свързани с тематиката на ръкописа, като се избягват общи и множествени термини или множествени понятия (например да се избягват фрази включващи „и“, „от“). Термините с ключови думи могат да се различават от действителния текст, използван в заглавието и резюмето, но трябва да отразяват точно за какво се отнася статията. Ключовите думи се подготвят задължително и на английски език. Ключовите думи се публикуват във вторичните литературни източници.

Заглавия на раздели. Заглавията на раздели трябва да бъдат кратки и да отразяват същността на раздела. Не се допуска в края на страницата да има само заглавие на раздел.

Съкращения. Съкращенията трябва да бъдат сведени до минимум и да бъдат определени при първото им използване в текста. Не трябва да се използват нестандартни съкращения, освен ако не се появят поне три пъти в текста.

 

 1. 2. Правила за подготовка на ръкописа за анонимно рецензиране

 

Във връзка с процеса на двойно анонимно оценяване (рецензиране), съавторите трябва да представят два варианта на ръкописа:

 • ръкопис представен за публикуване (файл „Manuscript.doc(x)“),
 • ръкопис представен за рецензиране (файл „BlindedManuscript.doc(x)“).

 

Вариантът на ръкописа, който се представя за рецензиране (отделен файл „BlindedManuscript.doc(x)“) е необходимо да бъде правилно подготвен с цел осигуряване на анонимност, като се премахнат имена и детайли, свързани с принадлежност.

 

 1. 3. Език и стил

 

Текстът на ръкописа може да бъде на български, руски или английски език.

Само за ръкописи на български и руски език е задължително наименованието, авторите, резюмето, ключовите думи и данните за контакт да бъдат и на английски език (разположени съобразно приложения модел).

 

Литературните източници на кирилица трябва да бъдат представени транслитерирани на латиница [непосредствено след транслитерацията се представя превод на английски език в квадратни скоби]. Транслитерацията от текст на кирилица към текст на латиница се извършва според Закона за транслитерацията обнародван на 9 март 2009 г. - https://slovored.com/transliteration/ - само за транслитериране на български. За транслитерация от руски, украински, македонски и д.р. може да се използва https://www.translitteration.com/transliteration/en. За транслитерация от/на руски и украински езици - по стандарт ISO-9; за македонски - BGN/PCGN.

 

Авторите носят отговорност за правописа, граматиката и стила на ръкописа. Ръкописи, представени на лош английски език, ще бъдат върнати без преглед. Същото се отнася и за ръкописи на български или руски език.

 

 1. 4. Обем

 

Ръкописите трябва да бъдат от 4 до 12 стандартни страници по 1800 знака, включително с интервалите.

 

 1. 5. Форматиране

 

Страниците да не се номерират. Параметрите на форматирането са:

 • Page size: А4 (210/297 mm), Portrait, една колона.
 • Font Size: 12 pt Times New Roman, Normal, Justified, Style Body A.
 • Margins (полета на страницата) са както следва: Top 25mm, Bottom 20 mm, Inside 25 mm, Outside 20 mm; при маркирано Mirror margin, а в секция Layout се маркира Different odd and even.
 • Spacing: Single; Before = 0; After = 0.
 • Alignment: Justified.
 • First line indent (отстъп за нов ред) само на текста: 10 mm (за отстъп да не се използва табулация). Наименованията на разделите са без отстъп.
 • Булети: bullet position 12.5 mm, text indent 0 mm, tab stop at 17 mm.

Вижте приложения модел.

 

 1. 6. Графични материали (фигури, схеми, графики и др.)

 

Необходимо е да се осигури възможно най-високо качество на графичните материали (фигури, схеми, графики и др.). Всички внесени сканирани материали да се сканират при подходяща резолюция: 1200 dpi за черно-бяло, 600 dpi за сиво и 300 dpi за цветно.

Техните файлови формати трябва да бъдат PNG или JPG.

Графичните материали трябва да бъдат вградени във файла на ръкописа и трябва да бъдат номерирани в реда, в който се появяват в ръкописа (например Фиг. 1, Фиг. 2, …). При фигури от няколко части, всяка част трябва да бъде маркирана (например, Фиг. 1 (а), Фиг. 1 (б), …).

Фиг. 1. Надпис под фигура, кратко описва какво се съдържа на изображението (12 pt Times New Roman, Centered, Normal).

Фигурите и надписите под тях са центрирани.

 

Табл. 1. Надпис над таблица, кратко описание какво се съдържа в нея. (12 pt Times New Roman, Normal, Justified, Style Table). В самата таблица (10 pt Times New Roman, Normal).

 

Формули - подравнени вляво и номерирани от лявата страна на формулите без отстъп (с интервал след номера), с арабски цифри в кръгли скоби и с големина на текста в тях, съобразена с шрифта на основния текст.

 

Не се допуска надписите да бъдат отделно от фигурите или таблиците на различни страници.

 

 1. 7. Цитиране и библиографско описание на литературните източници в Списък на литературата/ източници

 

а) Представянето на литературните източници в списъка на литературата става в APA стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Association)

б) Литературните източници да се цитират по реда на появяването в текста, с арабски цифри в квадратни скоби (например [5 с.10]), като в същия ред се записват в списъка с основната литература с пълните си библиографски данни. Източник на заимствани (несобствени) материали (фигури, схеми, графики, изображения, таблици и др.) да се посочва като част от списъка литературни източници.

Литературните източници на кирилица трябва да бъдат представени транслитерирани на латиница. Транслитерацията от български към латински букви се извършва според Закона за транслитерацията обнародван на 9 март 2009 г. - https://slovored.com/transliteration/.

в) Използване на друга система (или смесване с друга система) за представяне на литературните източници, както и непълни библиографски данни на цитираните източници, не се допуска.

г) Източници извън основната литература, интернет източници и пояснения на автора, които не са част от основния текст и не са свързани с него, може да се включват като бележки под линия (footnote).

Примери:

Книги

 • Rickards, J. (2016). The Road to Ruin The Global Elites Secret Plan for the Next Financial Crisis, Portfolio/Penguin, 20-26.
 • Bogdanov, B. (2015). Epiktet Diatribi. Sofia: Nov balgarski universitet, 13-19. [Богданов, Б. (2015). Епиктет дитирамби. София: Нов български университет, стр. 13-19]

Глава от редактирана книга

 • Hartley, J. T. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In L.W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s: Psychological issues (pp. 239-252). Washington, DC: American Psychological Association.

Статии в списания

 • Pаnayotov D. (2016). Cross-cultural management and organizational behavior. Management and Leadership, 7(1), 135-162. Sofia: NBU
 • Ramcheva, R., Ivanov, P., Petrov, I. & Georgiev, P. (2007). Cultural differences and application of methodology for study. Annual of Economics and Business Administration, Vol. 2, 110 -121. Sofia: NBU

Публикация от колективен автор

 • European Commission. (2011). What’s new in education. Luxemburg: EU Publishing house

Електронна книга

 • Peterson, G. M. (2008). Team players and team work: How to built successful collaboration (2nd ed.). Retrieved from <посочва се линк>

Други електронни източници

 • Wallace, N. (2019). What’s on the horizon for Horizon Europe. Retrieved from: <https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/whats-horizon-horizon-europe>
  Note: Key fields to include with a web page are author (often an organisation), date (where available - otherwise put n.d.), title and URL.

 

 1. 8. Възпроизвеждане (повторно използване) на материали с авторски права

 

При необходимост от включване в ръкописа на външни материали, за които авторите на ръкописа не притежават авторско право, трябва предварително да се получи писмено разрешение от собственика на авторските права. Такива материали може да са под формата на текст, данни, таблица, илюстрация, снимка, чертеж, схема, аудио или видеоклип (филм), както и всякакви допълнителни несобствени материали. Това се отнася както за пряко (дословно или факсимилно) възпроизвеждане, така и за „производно възпроизвеждане“ (създаване на нова фигура или таблица, която произтича основно от защитен от авторски права източник).

Разрешението от притежателя на авторските права, е необходимо да се отнася за повторно използване конкретно на всеки един от външните материали. Авторите носят цялата отговорност за всички такси, които притежателят на авторските права може да таксува за повторното ползване.

 

Възпроизвеждането на кратки откъси от текст (с изключение на поезия и текстове на песни) в рамките на „критичен анализ“ в текста на ръкописа, може да бъде възможно без официално разрешение, при условие, че цитатът се възпроизвежда точно и се дава пълното му цитиране.

 

 

 

От Редакционната колегия

Дата на последна редакция: 13.05.2019

Прикачени файлове