facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Политика за избягване и третиране на конфликт на интереси

Общи условия

 

Всички автори, рецензенти и членове на редакционната колегия трябва да заявят всички свои ангажименти, които могат да породят основателни съмнения за конфликт на интереси по отношение на изпратените ръкописи, за публикуване в серия „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“.

 

Под конфликт на интереси се разбира финансов ангажимент или взаимоотношения, които могат да повлияят обективността, целостта или интерпретацията на предложения ръкопис. Конфликтът на интереси включва връзки с корпорации, чиито продукти или услуги са свързани с темата на статията. Под отношения се разбира наемането, значителна част собственост върху стоки или взаимни фондове, постоянно членство в консултативен съвет или комитет, услуга на борда на директорите или публичен ангажимент към компания или нейните продукти. Други аспекти на конфликта на интереси могат да включват получаването на консултантски такси, патентни заявки, изпълняването на функции като платен говорител или предоставянето на услуги срещу хонорар. Други примери за възможен конфликт представляват настоящи и минали ангажименти като научен ръководител или дипломант, също и семейни връзки – брачен партньор или родител-дете.

 

Когато е оповестен конфликт на интереси от страна на автора или издателя се прилага бележка под линия към статията, описваща спорната позиция.

 

Политика за конфликт на интереси: Автори

 

Авторите се задължават, при предаването на своите ръкописи да обявяват потенциални предпоставки за конфликт на интереси и да оповестяват всички източници на финансиране, подкрепящи тяхната дейност. Тази информация трябва да бъде включена в раздела "Приноси" към ръкописа. Съответният автор трябва да гарантира, че всички сътрудници са били помолени да разкрият потенциалните спорни положения, които могат да се интерпретират като конфликт на интереси. Съавторите, определени като хората, които са участвали при съставянето на документа или водещи учени в съвместен проект с автора или членовете на авторския екип, през последните 48 месеца, трябва да бъдат изключени като редактори и рецензенти.

 

Политика за конфликт на интереси: Рецензенти и издатели

 

Рецензентите и редакторите трябва да се оттеглят от разглеждане на ръкопис, ако обявеният конфликт на интереси ги възпрепятства от безпристрастна научна преценка или оценка. Рецензентите не могат да преглеждат ръкопис, ако не подходят обективно. Рецензент или редактор, при когото има установен конфликт, но смята, че не пречи на безпристрастната му позиция, трябва да упомене естеството му в списанието. Редакционните решения за ръкописи, поръчани или заявени от главния редактор, не могат да се вземат и да бъдат одобрени от него.

 

Потенциален конфликт на интереси за рецензенти. Писмото за покана до рецензентите ще включва следния абзац: "Ако знаете или предполагате, че сте наясно със самоличността на автора и ако смятате, че има потенциален конфликт на интереси, които да повлияят вашето решение, заради ваша връзка с автора (напр. по отношение на близко приятелство или конфликт / съперничество) или по някаква друга причина, моля да го декларирате. Приемайки тази покана, се приема, че няма потенциален конфликт на интереси. "Стандартната политика е да не се използва рецензент, ако е оповестен конфликт на интереси, но редакторите могат да реагират по усмотрение след консултации помежду си.

 

Подаване на ръкопис за публикуване от редактор. Документ, изпратен от редактор, ще се обработва от един от другите редактори, който не е в конфликт и може да осъществи рецензирането му, и който не е от същата институция, като изпратилият ръкописа, редактор. Другият редактор ще избере рецензенти и ще вземе всички решения относно публикуването на ръкописа.

 

Изпращане на ръкопис от автор в същата институция, като един от редакторите. Документ, изпратен от автор, за който може да се установи потенциален конфликт на интереси и е в същата институция, като един от редакторите, ще бъде разгледан от един от другите редактори. Другият редактор ще избере рецензенти и ще вземе всички решения относно публикуването на ръкописа.

 

Изпращане на ръкопис от член на семейството на редактор или автор, чиято връзка с редактора може да породи съмнение за пристрастна оценка. Документ, изпратен от член на семейството на един от редакторите или от автор, чиято връзка с един от редакторите може да породи съмнение за пристрастна оценка (например от гледна точка на близко приятелство или конфликт / съперничество), ще бъде обработена от друг редактор. Другият редактор ще избере рецензенти и ще вземе всички решения относно публикуването на ръкописа. При съмнения, редакторите ще се консултират с главния редактор.

 

Серия „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“ си запазва правото да публикува известия, оповестявайки конфликт(и) на интереси, свързан(и) с вече публикувани материали. Автори, рецензенти или редактори, които умишлено или необмислено, не са обявили съществуващ конфликт на интереси, подлежат на санкции, включително забрана за публикуване в серия „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“ за определен период от време.

 

Настоящата политика се прилага към всички материали, в това число статии, обзори и коментари.