facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Ръководител на департамент

 

 

Проф. д-р Кристиян Хаджиев завършва висше образование в УНСС през 1995 г. 0т 1997 г. е редовен асистент в НБУ, а през 2000 г. и докторант към департамент „Бизнес”. През 2004 г. защитава докторска дисертация на тема „Проектиране на съвършени организации”. От 2012 г. е доцент по „Социално управление” с хабилитационен труд на тема „Самоуправляващи се работни екипи – теория и методология”, а през 2022 г. е избран за професор в професионално направление 3.7 Администрация и управление, с хабилитационен труд “Управление на виртуални екипи (теория и методология)”.


Изследователските му интереси включват следните сфери: управление на виртуални екипни структури, самоуправляващи се работни екипи, социално управление, управление на проекти – теория и практика, организационно проектиране, проблеми на целево-адаптивните организации, кроскултурен мениджмънт, управление на културните промени и проблеми на културната адаптация.


Проф. Хаджиев има издадени четири монографии и шест учебника в областта на теорията на управлението, организационното проектиране и екипната дейност. Автор е на над 47 студии и статии във водещи български и международни списания. Член е на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление (АПИУ) и на редакционните колегии на престижни списания: International Journal of Private Higher Education (IJPHE), Oxford Business College; "Икономическа мисъл", Институт за икономически изследвания на БАН; Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ; Серия „Лидерство, общество, стратегически визии“ - периодично издание на департамент „Администрация и управление”, НБУ; „Методология, интердисциплинарност, анализи, стратегии” (годишно издание на департамент „Бизнес администрация” при НБУ).

 


Контакт:
корпус 2, офис 620
тел. 02/8110 629
e-mail: khadjiev@nbu.bg