facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

д-р Алеко Джилджов

д-р Алеко ДжилджовДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 9402007

E-mail: a.djildjov@government.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Висше образование
Софийски университет “Свети Климент Охридски”, Магистър по Политология
Образователна и квалификационна степен “Доктор по политология”

Професионален опит
От м. август 1993 г. и понастоящем
В т.ч. 1993 -1994 г.
Министерски съвет - съветник в отдел “Местна администрация и регионална политика”,
от 1.05.2000 г. държавен експерт в Дирекция “Регионална координация” на Министерския съвет,
от 2006 г. държавен експерт и съветник в Дирекция "Стратегическо планиране и управление" на Министерския съвет
От 2009 г. държавен експерт в Секретариата на Съвета за административната реформа и дирекция „Модернизация на администрацията“

Секретар на Съвета по етническите въпроси към Министерския съвет


Преподавателска дейност
Хоноруван преподавател в катедра „Публична администрация“ на СУ “Св. Климент Охридски” по учебните дисциплини “Централна администрация” и “Административно обслужване на гражданите и бизнеса”.

Хоноруван преподавател в Нов български университет по
учебна дисциплина „Административната реформа в България“.

Лектор на Института по публична администрация
Област на професионални и научни интереси Администрация и управление, Децентрализация, Регионално развитие;

Специализации

Специализация в САЩ по Програма “Социално и етническо разнообразие в САЩ”

Специализация в Чехия в областта на регионалното развитие.

Обучение във Висшата административна школа на Италия.

Специализация в Португалия в областта на планирането и осъществяването на регионални и структурни политики

Специализация в Унгария в областта на планирането и осъществяването на регионални и структурни политики.

Обучение във Националната административна школа на Франция (ENA).
Обучение в Европейския институт по публична администрация относно въвеждането на Общата рамка за оценка, CAF
Членство Член на Мрежата на институтите и училищата по публична администрация за Централна и Източна Европа (NISPAcee)

Чужди езици Английски език – писмено и говоримо
Руски език – писмено и говоримо


Публикации:

Публикации

1. Джилджов, А. „Мястото и ролята на доставчиците на обществени услуги в цялостния процес по предоставяне на административни услуги”, в Публични политики.bg, Година 6, Брой 1 / юни 2015

2. Джилджов, А. „Фокус върху клиента vs фокус за сметка на клиента“, годишник на Софийски университет „Свети Климент Охридски“, 2015 г.

3. Джилджов, А. „Съвместимо ли е с принципа на разделение на властите съществуването на администрации, подчинени на Народното събрание?”, в Публични политики.bg, Година 2, Брой 1/март 2011

4. Живле, К., Джилджов, А., Нодингс, П., “Модернизиране на деконцентрираната администрация в България”, в: “Реформата на областното ниво на управление”, София, 2009 г.

5. Джилджов, А. Преструктурирането на административните структури – най-ефективният модел за намаляване числеността на администрацията, Годишник на Нов български университет, Център по публична администрация, Година ІІІ, Том 3, 2008 г.

6. Джилджов, А. „Сагата децентрализация на регионално ниво», Сп. «Публична администрация», бр.1-2/2006, стр.26-36.

7. Джилджов, А. „Териториалните звена – бялото петно в българската държавна администрация», Сп. «Публична администрация», бр.3/2005, стр.71-77.

8. Джилджов, А. “Тенденции в развитието на регионалното и местно самоуправление в Европа”, В: “Децентрализация и интеграция: регионално и местно управление”, София, 2004, Мултитрейд @ Микропритнинг, стр.149 – 174.

9. Djildjov, A. “Descentralizare si regionalizare in Bulgaria”, in: Altera quarterly, №19, VІІІ, 2002, Turgu Mures, Romania, р.р. 48 - 56.

10. Djildjov, A. “Methods and Techniques of Managing Decentralization Reforms in Bulgaria”, in: Mastering Decentralization and Public administration Reforms, edited by Gabor Petery, OSI/LGI, Budapest, 2002, p.p. 75 – 93.

11. Джилджов, А. “Регионалното развитие в процеса на присъединяване към Европейския съюз – състояние и перспективи”, Варна, 2002, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”.

12. Джилджов, А. “Препоръки, възможности и перспективи на регионалната политика”, В: Джилджов, А., Хаузер, Ф., Маринов, В., “Преглед на регионалната политика в България – състояние, оценка и перспективи”, София, 2001, стр.81 - 115.

13. Джилджов, А. “Регионализъм и местно самоуправление: проблемът за разпределение на политическата власт в Европа между центъра и периферията”, сп. “Парламентарна демокрация” бр.8, 1998, стр.38 - 45.

14. Джилджов, А., Маринов, В. “Регионалната политика в процеса на присъединяване към Европейския съюз (сравнителен анализ на избрани страни)”, Фондация за реформа в местното самоуправление София, 1998.

15. Джилджов, А. “Глобализацията - процеси и тенденции в политическата и административно-териториалната организация на националните държави”, сп. “Администрация”, бр.2, 1997, стр.9 – 15

16. Djildjov, A. Bulgarie : Un оlot de stabilite dans la "poudriere" de l' Europe Confluenses Mediterranee, N°16, Hiver 1995-96.


Контакти
София, бул. “Дондуков” №1,
Администрация на Министерския съвет
Teл. 940-20-07;
E:mail:A.Djildjov@government.bg