facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

д-р Таня Желязкова-Тея

д-р Таня Желязкова-ТеяДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 0888 99 09 21

E-mail: teya@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

- Диплома за завършено висше образование от Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"(1981): магистър - философ и преподавател по философия, ІІ специалност български език, Факултет за обществени професии – реторика.
- Институт за философски изследвания при БАН - доктор по теория на познанието (2010).
- Допълнителни квалификации: работа в екип, финансов мениджмънт, оценяване качеството на образователните услуги, «икономист-мениджър» (връзки с обществеността).
- Професионален опит в държавния, частния и гражданския сектори - директор на национална държавна образователна институция, връзки с обществеността в Министерския съвет, фирмена политика,ръководител на нестопански организации.
- Ръководител на работната група на първите студенти-стажанти „Аз и централната държавна администрация“ по Програма BG 9317 на ФАР “Реформа на държавната администрация” при Министерския съвет - печатно издание „Реформата през погледа на младите хора“ (1998)- студенти от СУ, НБУ и УНСС в авторския екип.
- Други умения и компетенции: изготвяне на концепции, стратегии, бюджети, анализи, отчети; лобиране и нормотворчество; разработване и управление на проекти, експертни оценки за финансиране на проекти; консултиране в сферата на образованието, издателска дейност.
- Парламентарен секретар на Българската стопанска камара - съюз на българския бизнес.
- Хоноруван преподавател в НБУ от 2011 г. и в Център за професионално образование на БСК от 2012 г.
- Научен редактор по философия (19 книги) и журналист (над 70 публикации в 18 периодични издания).
- Член на Съюза на българските журналисти от 1996 г. и на Съюза на учените в България от 2009 г.
- Научноизследователска дейност - автор на 20 научни публикации за разбирането, гражданското общество и информалното образование.


Публикации:

Желязкова, Таня. Как се разбираме? В: Прочее (непериодична поредица по хуманитаристика) 1/90. С.,УИ „Св. Кл. Охридски“, 1990, 185-193.
Желязкова, Таня. Разбиране и правдоподобност. – Философски алтернативи, 1999, кн. 5-6, 103-106.
Желязкова, Таня. Към дефинирането на разбирането. – Философски форум, бр. (9) 1, 2001, 117-125.
Желязкова, Таня. Гражданското общество – реалност между аргументите на оптимиста и песимиста. – Демократически преглед, кн. 47, лято 2001.
Желязкова, Таня. Философията като учудване. – Философия, 2001, кн. 5-6, 93-97.
Желязкова (Тея), Таня.Онтологични проекции на разбирането. – Философски алтернативи, 2009, 1-2, с. 118-128.
Желязкова (Тея), Таня. Информалното образование като значим елемент от образователната триада. – Стретегии на образователната и научната политика, 2010, бр. 2, 164-180.
Желязкова (Тея), Таня. Образователната пирамида. - Иновации в обучението и познавателното развитие. Образование и технологии, 2010, бр. 1 и на CD.
Желязкова-Тея, Таня. Информалното образование – необходим инструмент в обществото на знанието. В: Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ век. Осма национална научна конференция с международно участие. С., 2010, 540-548.
Желязкова-Тея, Таня. Предизвикателството информално образование. В: Съвременни предизвикателства във философията. Секция "Философски науки", СУБ, С., 2012, 82-88.