facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

доц. д-р Ботьо Захаринов

доц. д-р Ботьо ЗахариновДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 0888457001

E-mail: bzaharinov@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:


Име:
Ботьо Станимиров Захаринов

Академична длъжност:
Доцент

Образование:
Магистър-инженер по техника и технология на сондиране
/при проучване и добив на полезни изкопаеми и енергоносители/

Основни изследователски интереси в областта на:
- Мониторинг и опазване на околната среда
- Нови възобновяеми източници на енергия

Допълнителни изследователски интереси в областта на:
- Опазване на почвените ресурси от замърсяване
- Рекултивация и възстановяване на нарушени терени

Възможности за експертиза в областта на:
- Мониторинг на околната среда
-Системи за управление на околната среда,качество и безопасни и здравословни условия на труд

Преподавателски интереси в областта на:
-Екологичен мониторинг
-Опазване на почвените ресурси от замърсяване
-Възобновяеми енергийни източници
-Биогорива

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
-Член на редакционната колегиа на „Balкan Ecology“

Участие в национални и международни проекти:
- Между 2003и 2006г“Изследване качествата на биошлама като заместител на високоенергоемки изкуствени торове” ,финансиран от фонда за стратегически изследвания на НБУ
-Последните 5 години участие в проекти финансирани от МОМН чрез 3 договорни задачи, възложени от ФНИ в Национална научна програма –
Нови технологии в енергетиката,ръководена от доц. д-р Иван Симеонов , задача “Изследване качествата на биошлама като заместител на високоенергоемки изкуствени торове” ,.
-От 2011 г ДДВУ 02/3 „Екологизация на анаеробни биотехнологии чрез комбиниране на ергийни култури и отпадъчна биомаса“
- Ръководител на колектив изготвил ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА на ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за
“Разработка и усвояване на газо-кондензатно находище “Койнаре” в блок А-Ловеч, включващочетири участъка: Борован, Враняк, Девенци и Садовец
Инвеститор:„Дайрект Петролеум България”ЕООД, гр.София,2011

По-важни публикации:
Монографии

-Биомаса ,биогаз,биошлам в енергетиката на антропогенните екосистеми –Издателство „Планета 3“С,2013

-Енергийна криза,възобновяеми енергийни източници,устойчиво развитие-Издателство на ФНИ при МОМН,С,2013

Публикации:

над 50 пувликации в областта на опазването на еносистемите от деградация–сп.Минно дело игеология,сп.Почвознание,агрохимия и екология,сп.Селскостопанска наука,сп.Екология и бъдеще и редица участия и доклади на наши и международни научни форуми

Монографии

-Биомаса ,биогаз,биошлам в енергетиката на антропогенните екосистеми 560стр., –Издателство „Планета 3“С,2013

-Енергийна криза,възобновяеми енергийни източници,устойчиво развитие 340стр.-Издателство на ФНИ при МОМН,С,2013