facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

доц. д-р Соня Алексиева

доц. д-р Соня АлексиеваДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 02/8110603

E-mail: pr@pr-bg.eu

Приемно време: -Професионална автобиография:

Доц. д-р Соня Алексиева е PR експерт с дългогодишен опит в областта на връзките с обществеността – с тясна специализация пъблик рилейшънс на туризма. И.д. ръководител е на секция „Туризъм” в департамент „Администрация и управление” на Нов български университет. Води курсовете в БП "Управление на туризма": „Туристическа реклама и връзки с обществеността”, „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Връзки с обществеността на културния туризъм”, „Управление на събития”, "Специализирани видове туризъм", „Бизнескомуникации в туризма”, "Конфликти и кризи в туризма", както и курсове в магистърски програми по PR на културния туризъм, специални събития, бизнескомуникации и др. Участва в изготвянето на няколко магистърски програми на НБУ и се включва в тях като преподавател.
Подготвя и чете първия български курс „Пъблик рилейшънс на културния туризъм” заедно с издаването на монографията „Връзки с обществеността на културния туризъм”. Автор е на стотици публикации и няколко книги в областта на туризма, културно-историческото наследство, пъблик рилейшънс и бизнескомуникациите. Между тях са „Изящните престъпления” (1991); „Човекът, който създаде „Етъра” - Книга за Лазар Донков” (1996); „История между сезоните – Книга за БХРА”, в два тома (2003, 2004); „Връзки с обществеността на културния туризъм” (2004); „Бизнескомуникации” (2006); „Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели” (2008); „България - Китай. Културен туризъм” (2009), „Бизнескомуникации” (2011); „Културният туризъм – мисията на Велико Търново” (2011), "Туризъм и културно наследство" (в съавторство, 2013), "Бизнескомуникации" (мултимедиен електронен учебник, 2014), „Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели” (второ допълнено издание, 2016);"Специализирани видове туризъм" (в съавторство, 2017), "Изграждане на имидж на туристически дестинации" (в съавторство, 2019) и др.
Член е на Международната организация на журналистите и писателите по туризма (FIJET), на Международната асоциация по пъблик рилейшънс (IPRA), на Международната федерация на журналистите (IFJ), на Българската асоциация по маркетинг (БАМ), на БДВО. В продължение на 14 години е била PR на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Сред учредителите е на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), на Балканския алианс на хотелиерските асоциации (BAHA), на Международното изложение „Културен туризъм” - Велико Търново.
Участвала е с доклади в много международни и национални научни конференции в областта на научните й интереси: културен туризъм, пъблик рилейшънс, връзки с обществеността на културния туризъм, културно-историческо наследство, бизнескомуникации, специални събития и др.
Съставител, научен редактор и издател е на над 20 научни сборници и специализирани издания по туризъм, PR и комуникации.
Като PR експерт е участвала в много международни и национални проекти в областта на туризма. Сценарист е на документални филми за културен туризъм, консултант и редактор на специализирани туристически издания, водещ на авторски рубрики за културен туризъм и др. Първият носител е на новоучредената награда „Личност с принос за развитието на културния туризъм в България”, присъждана за персонални заслуги за опазването на културното наследство, неговото популяризиране и представяне на Международното изложение „Културен туризъм” – Велико Търново през 2010 г. Носител е на много национални награди за принос в инициативни комитети, PR кампании и др. в областта на туризма.Публикации:

Алексиева, С. Практики на връзките с обществеността в областта на културния туризъм В: Научно електронно списание „Медии и обществени комуникации” // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". Available from: [ www.media-journal.info ] – април, брой 2, 2009 г.
Алексиева, С., „Културният туризъм в Китай – между познанието и атракцията” – Сб. Първа научна конференция на Институт Конфуций – София, Център за източни езици и култури, май, 2010 г.
Алексиева, С., Специалните събития - изграждане на имидж или държавен PR (по примера на Олимпиадата в Пекин 2008) В: Научно електронно списание „Медии и обществени комуникации” // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". Available from: [ www.media-journal.info ] – май, брой 2010 г.
Алексиева, С., „Градът – социални трансформации и културни практики”, Научна конференция организирана на НБУ - департамент „Антропология” с участието на музея на НБУ и с подкрепата на община Ивайловград, февруари, 2010 г.
Алексиева, С., „Туристическите изложения като реални комуникационни и информационни борси” – Сб. „Алтернативи за развитие на съвременния туризъм”, Икономически университет – Варна, юни, 2010 г.
Алексиева, С., „Специалните събития в културния туризъм – добри практики” - Сб. Трети Черноморски туристически форум „Културният туризъм – бъдещето на България”, Варна, септември, 2010 г.
Алексиева, С., „Реклама и PR на българския туризъм (по примера на Софийски и Тракийски туристически район)” Сб.Национална научна конференция „Туризмът – състояние и перспективи” - КИА – Пловдив, февруари, 2011 г., ISBN 9789549277616, 15 с.
Алексиева, С., „Родопа планина – най-големият жив музей в България” – Научна конференция на НБУ: „Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии” – посветена на 20 години НБУ, онлайн сборник на департамент „Антропология“ - http://ebox.nbu.bg/ant14/view_lesson.php?id=11, Смолян, март, 2011 г., 13 стр.
Алексиева, С., , Монография „Културният туризъм – мисията на Велико Търново”, изд. ПР-Туризъм Консулт, София, 2011, ISBN: 978-954-91348-9-6, 191 стр.
Alexieva, S.,The Silk Road as a Tourist Product: Integrating History, Culture and Economy - International Conference „The Silk Road”,organized by Confucius Institute in Sofia, Sofia, Bulgaria, June 2-5, 2011, ISBN 9789599250510, 12 стр.
Алексиева, С., Кризисни комуникации в туризма – В: Сб. Сборник Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза (съставител и научен редактор Соня Алексиева), С., НБУ, 2011, ISBN: 978-954-535-643 -1, с. 343-358
Алексиева, С., „Интерпретиране на културно-историческото наследство в музея – потенциал за развитие на културния туризъм” - Сб. Национална научна конференция „Музеят и предизвикателствата на XXI век” – Национален военно-исторически музей, София, юли, 2011 г., 15 стр.
Alexieva, S., „OUR HOUSE” National Project – An Example of a Good Practice in European Intercultural Dialogue. Сборник „The Dialogue with the Other& Balkan Dimensions of European Identity”, СУ „Св. Кл. Охридски”, София, 2011, ISBN 9789540732671, 8 стр.
Алексиева, С. Специални събития и атракции в културния туризъм. Сб. Юбилейната международна научна конференция на тема: „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” – УНСС, София, 11 ноември 2011 г. , с. 120-127.
Алексиева, С. „Бизнескомуникации” (второ допълнено издание), изд. НБУ, София, 2011 г., нова глава, 40 стр.
Алексиева, С. Имиджът, комуникациите и публиките - водещи константи в международните туристически изложения В: Научно електронно списание „Медии и обществени комуникации” // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". Available from: [ www.media-journal.info ] – януари 2011, бр. 8, 15 стр.
Alexieva, S., Special Events for Image Building in Tourism – In: Journal of Science & Research, Vol. 1 (2), 2011, р. 58-65
Alexieva, S., Via Pontica: A Road to Image, Tourism, and Business. Сб. Международна научна конференция „Културен път Виа Понтика – културен туризъм без граници” на ЮЗУ „Н. Рилски”, юли 2012 г., 9 р.
Алексиева, С., Добрите новини versus лошите новини в българския туризъм – трансформация или манипулация на посланията – В: юбилеен сборник „Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят“, изд. СУ „Св. Кл. Охридски“ – ФЖМК, София, 2012, с. 322-332
Алексиева, С., Да привлечем или спечелим музейните публики - В: сборник на Министерство на културата – НФК и НИМ, изд. НИМ, София, 2012, 15 стр.
Алексиева, С., Синергията на здравния туризъм - взаимодействие между природа, културно наследство и среда - В: сборник „Здравният туризъм – стратегическият потенциал на България“ на Четвъртия Черноморски туристически форум на ВТК,изд. Славена, Варна, 2012, ISBN 978-954-579-945-7, с. 173-182
Алексиева, С., Културният туризъм в Китай през призмата на културното наследство – В: сборник „Страните от Източна Азия и света – взаимоотношения и взаимодействия“ на Националната научна конференция с международно участие – СУ „Св. Кл. Охридски“ – ЦИЕК, София, 2012, 12 стр.
Алексиева, С., Онлайн PR в туризма – промяна на правилата в комуникациите. (Нови шансове за разпознаваемост и атрактивност на MICE индустрията в България), Реторика и комуникации - електронно научно списание: http://rhetoric.bg/, 2012, ISSN 1314-4464, 15 стр.
Алексиева, С., „Международно туристическо изложение „Културен туризъм Велико Търново” – изграждане на имидж чрез специални събития и атракции” – Сборник сб. от Международната научна конференция на УНСС ”Предизвикателства пред туризма през XXI век”, ISSN 1314-7226,София, октомври 2012, с. 175-181
Алексиева, С., Въздействие върху конкурентоспособността на дестинацията чрез интегриране на културния и еко туризъм – В: сборник „Екологичният туризъм – нашето зелено бъдеще” на Шести Черноморски туристически форум, организиран от ВТК - Варна 2013, изд. Славена, Варна, 2013, ISBN: 978-954-579-985-3, с. с. 91-101
Alexieva, S., Via Diagonalis: The Messages of Cultural tourism - Collection of Papers from the International Scientific Conference „Cultural Corridor Via Diagonalis - Cultural Tourism Without Boundaries”, organized by SWU „N.Rilski”, Publ. Gea Libris, Sofia, 2013, р. 329-333
Алексиева, С. (2013). Културният туризъм в Китай през призмата на културното наследство – В: сборник „Страните от Източна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия” на Национална научна конференция с международно участие 2012, организирана от Университет Сонгюнгуан, СУ „Св. Кл. Охридски”, Академия по кореистика, изд. Камея, София, ISBN 978-619-7084-02-3, с. 165-173
Алексиева, С., Професионална комуникация и култура на новите медии при туристическите изложения - В: сборник „Отговорен туризъм 2020”- доклади от Международната научна конференция на Икономически университет – Варна: 50 години Колеж по туризъм-Варна, том II, ISBN: 978-954-21-0666-1, 2013, с. 37-47
Алексиева, С., Темелкова, С. „Бранд на туристическа дестинация или уникално предложение за туриста. Новият туристически бранд „България“ - перспективи и проблеми” (в съавторство) – Сборник от Десета Международна научна конференция „Съвременният модел на ЕС и мястото на България в него” (юни 2013 г.), Бояна, изд. МВБУ, ISBN 978-954-9432-61-9, с. 494-507
Алексиева, С., Съвременни аспекти на културния туризъм в Шанхай – The Silk Road: Collection of Papers from the Second International Conference on Chinese Studies „The Silk Road”, organized by Confucius Institute in Sofia, 29-31 October, 2013, Confucius Institute in Sofia, 2013, ISSN: 1314-9865, с. 260-266
Алексиева, С., Монография „Туризъм и културно наследство” (364 стр.) - в съавторство – автор на 5 от общо 10 глави (с разделителен протокол), издание на НБУ (резензенти: проф. д-р Георг Краев, доц. д-р Валентина Ганева-Райчева) , декември 2013 г., София, ISBN: 978-954-535-783-1, 180 стр.
Алексиева, С., Темелкова, С., Културният туризъм като туристически брандинг на дестинация – В: сборник „Маркетингови метаморфози и иновации в дигиталната ера” – Национална научна конференция на катедра „Маркетинг“, ЦИУН на Бургаския свободен университет, изд. БСУ, Бургас, 2013, с. 98-107
Alexieva, S., Festivals in the focus of cultural tourism – In: Journal of Science & Research, Vol. 3, Sofia, 2013, р. 51-59
Алексиева, С., Онлайн комуникациите за формиране на имидж на туристическа дестинация (в съавторство) – В: сборник на Юбилейната международна научно-практическа конференция „Бизнесът - позитивната сила на обществото” (20 години МП „Бизнес администрация”), издание на НБУ, 2014, София, ISBN: 978-954-535-796-808-1, с. 444-458.
Алексиева, С., Туристическите изложения и специалните събития в културния туризъм като публично-частно партньорство - В: сборник „Публично-частното партньорство и устойчивото развитие на културното наследство” от Трета научна конференция по организация, управление и защита на културно-историческото наследство на фондация „Арете-Фол”, изд. Земя, София, 2014 г., ISSN 1312-1715, 15 с. ?
Alexieva, S., Key messages and communications with target publics in programs organized alongside tourism exhibitions and fairs - Списание „Инфраструктура и комуникации” на УНСС: „Тенденции в развитието на глобалния туризъм”, май 2014 г., кн. 9, София, р. 218-221
Алексиева, С., Съвременни аспекти и проблеми на създаване на регионален туристически бранд (в съавторство) – В: онлайн сборник на XI-та Международна научна конференция „Интелигентна специализация на България”, организирана от МВБУ, изд. МБВУ, 2014, София, ISBN 978-954-9432-64-0 (CD), 16 стр.
Алексиева, С., Проблеми на комуникациите в семейното хотелиерство – В: сборник „Човешкият капитал – методология, измерения и практики” (образование – мениджмънт – бизнес) на Научно-практическа конференция на департамент „Бизнес администрация“ на НБУ, изд. НБУ, София, 2014, ISBN: 978-954-535-853-1, с. 454-467
Алексиева, С., Археологическото наследство – потенциал за развитие на културния туризъм - В: сборник „Историко-археологически туризъм – наследство с перспектива” на Седми Черноморски туристически форум, организиран от ВТК - Варна 2014, изд. Славена, Варна, 2014, ISBN: 978-619-190-006-0, с. 83-94
Алексиева, С., Устойчиво развитие и конкурентоспособност на България като дестинация за културен туризъм - В: сборник „Устойчиво развитие и управленски практики: България и Бавария“ на Международна научна конференция на НБУ и ГБИТК, организирана от НБУ, Русе, изд. Авангард Принт, 2014, ISBN: 978-954-337-236-2 с. 47-53
Alexieva, S., Spa and Wine: Business and Experiences in the Bulgarian Hotel Sector – In: Collection of Papers from the International Scientific Conference Spa and Wine, organized by SWU „N.Rilski”, Publ. Gea Libris, Sofia, 2014, p. 101-105
Алексиева, С., Лидерството в туризма – златната формула на успеха между психологията, комуникациите и просперитета - В: сборник „Лидерството – време е за промени“ на Международна научно-практическа конференция на департамент „Бизнес администрация“ на НБУ, изд. НБУ, 2015, ISBN: 978-954-535-898-2, с. с. 470-479
Алексиева, С., Народните занаяти: комуникации, познания и атракции – В: сборник „Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще”, том Х, изд. Фабер, Габрово, 2015, ISBN: 978-619-00-0297-0, 10 с.
Алексиева, С., Учебник Бизнес комуникации - мултимедиен електронен учебник по проект на ФДЕПО („Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”), изд. НБУ, София, 2015, 220 с.
Alexieva, S., Creative tourism experiences: Competitive advantages of heritage tourism in Shanxi Province – In: Third International Conference „The Silk Road”, organized by Confucius Institute in Sofia and Institute for Global History Beijing Foreign Studies University, Sofia, Bulgaria, 2015, p. 289-294
Алексиева, С., „Комуникационните и дигиталните трансформации във фокуса на връзките с обществеността в културния туризъм" – В: сборник „Туризмът в епохата на трансформации" - доклади от юбилейна Международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност Туризъм в Икономически университет-Варна, изд. Наука и икономика - ИУ-Варна, 2015, ISBN: 978-954-21-0864 -1, с. 452-460
Алексиева, С., Предизвикателства пред културния туризъм в три български дестинации (София, Пловдив, Велико Търново) В: сборник на Международна кръгла маса „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм“ - 25-годишнина от създаването на катедра „Икономика на туризма” при УНСС – София, изд. УНСС, 2015, с. 225-230
Алексиева, С., Значение на регионалните културно-исторически продукти за многообразието на културния туризъм - В: сборник „Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието на Осми Черноморски туристически форум, на ВТК - Варна, изд. Славена, Варна, 2015, ISBN 978- 619-190-040-4, с. 135-147
Alexieva, S., The historic cities of Via Adriatica as cultural tourism destinations – In: Collection of Papers from the International Scientific Conference Cultural Tourism Without Boundaries , organized by SWU „N.Rilski”, Publ. Gea Libris, Sofia, 2015, p. 55-61
Alexieva, S., "The quality and the competitiveness of the thematic events and the attractions in cultural tourism" – In: Journal of Science&Research (The Bulgarian Chamber for Education, science end Culture), Vol.8, 2015, p. 93-100
Алексиева, С., Какво търсят туристите от Маракеш до Агадир в: „Кралство Мароко – страна на пътешествията”, изд. Асоциацията на писателите и журналистите по туризма (ABUJET), София, 2015, 8 с.
Алексиева, С., Печелившата карта на културния туризъм в Египет - в: „Египетски приказки”, изд. Асоциация на писателите и журналистите по туризма (ABUJET), София, 2015, 14 с.
Алексиева, С., Учебник „Пъблик рилейшънс” (второ допълнено издание), изд. НБУ, София, 2016, ISBN: 978-954-535-516-5
Алексиева, С., „Тенденции в развитието на АЕК Етъра като дестинация за културен туризъм" - В: сборник „Живата традиция" (50 години АЕК Етър), Габрово, изд. Фабер, 2016, ISBN 978-619-00-0390, 12 с.
Алексиева, С., Влияние на специалните събития и атракции през четирите сезона върху развитието на културния туризъм - В: сборник „България – туристическа дестинация за четири сезона“ на Деветия Черноморски туристически форум на ВТК - Варна , изд. Славена, Варна, 2016, ISBN 978- 619-190-040-5, с. 166-177
Alexieva, S., Heritage sites as a major resource for cultural tourism development in China – In: Collection of Papers from the International Scientific Conference Cultural Tourism Without Boundaries, organized by SWU „N.Rilski”, Publ. Gea Libris, Sofia, 2016, p. 104-111
Alexieva, S.,Sustainable tourism development between innovative competitiveness of the industry and effective communications in the digital era – In: Journal of Science & Research, Vol. 9, Sofia, 2016, р. 41-50
Алексиева, С., Студия: Връзките с обществеността на неправителствените организации в туризма – активизиране на партньорството с държавната и общинската администрация – студия В: Годишник на департамент „Администрация и управление“, изд. НБУ, София, 2016, 27 с. Студия в Годишник на департамент „Администрация и управление” 2016 г. (http://ebox.nbu.bg/pa2016/index2.html - съдържание http://ebox.nbu.bg/pa2016/S.ALEXIEVA.pdf)
Алексиева, С., Представяне на народните занаяти на туристическите борси и изложения– В: сборник „Народните занаяти - минало, настояще и бъдеще" , том Х на XI-та Международна научна конференция „Народните занаяти - минало, настояще и бъдеще", том XI, изд. Фабер, Габрово, 2016, ISBN: 978-619-00-0493-6,11 с.
Алексиева, С., Туристически район Варна – надграждане на потенциала на историко-познавателния с развитие на балнео и спа туризъм – В: сборник „Диверсифициране на регионалния туристически продукт на примера на туристически район Варна – Северно Черноморие“, изд. Икономически университет-Варна, Варна, 2016, с.
Алексиева, С. Иновационната активност на туристическия бизнес – инвестиции в технологиите, образованието и креативността - Сборник "Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации-институции-бизнес) от Научно-практическа конференция на НБУ - департамент "Администрация и управление", изд. НБУ, 2016, ISBN: 978-954-535-949-1, с. 307-316
Алексиева, С., 20 години Българско дружество за връзки с обществеността - PR спомени - 20 години по-късно), Реторика и комуникации - електронно научно списание: http://rhetoric.bg/, 2016, ISSN 1314-4464, 20 с.
Алексиева, С., Реклама и PR на културния и винения туризъм: къде грешим? – В: сборник „Вино и културен туризъм”, изд. „ЦКТ Тракея”, Асеновград, 2016, ISBN: 978-619-7206-42-5, 16 с.
Алексиева, С., Музеите – видими и невидими участници в туристическите изложения, сп. „Български фолклор”, издание на БАН, кн. 3, 2016, с. 280 – 294.
Алексиева, С., Предизвикателства пред съпътстващите програми като ключов фактор за ефективността на туристическите изложения – В: Сборник със статии по случай 65-годишнината на проф. д-р Иван Марков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново: ФАБЕР, 2017,
Алексиева, С., Промяна в парадигмата на българската туристическа реклама – имидж и конкурентоспособност на успешната дестинация – В: Юбилеен сборник „Стоп кадър” в чест на проф. Людмил Христов. София: НБУ, 2017, 15 с.
Алексиева, С., Народните занаяти – „комуникатори“ на изчезващите български думи – В: Научен сборник на ХІІІ Международна научна конференция „Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще” на Министерство на културата, Община Габрово, ЕМО „Етър”, 2017, с.15
Alexieva, S., China as a cultural tourism destination in the light of the handicrafts industry – In: Научен сборник на Четвъртата международна научна конференция "По пътя на коприната" на Институт Конфуций – София, 2017, с. 15
Алексиева, С., Парадоксите на културния туризъм (глобални и локални измерения от Марко Поло до Алеко Константинов) – В: Сборник на Десетия юбилеен Черноморски туристически форум на тема „Местната идентичност и глобалният туризъм”. Варна: Славена, 2017, с. 13

Alexieva, S., Тhe tourism potential of the Mini-Bulgaria project (Bulgaria’s first educational and heritage park) – In: International Scientific „Conference Contemporary Tourism – Traditions and Innovations”, St. Kl. Ohridski University Press, Sofia, 2017, р. 15 (180-191 – ISBN 978-954-07-4327-1)

Алексиева, С., Предизвикателства и нови практики в преподаването по туризъм и антропология (образователни и творчески акценти в кръглите маси на НБУ в периода 2007-2016 г.) – В: Сборник „25 години антропология в НБУ“. София: НБУ, 2017, с. 342-353

Алексиева, С., Стамова, С., Студия: Стажовете на студентите по туризъм - активно партньорство между университетите и бизнеса – В: Годишник на Департамент „Администрация и управление”. София: НБУ, 2017, 25 с.
Алексиева, С., Виртуални, дигитални, оригинални – класически или нови музеи. В: Научен сборник от Четвъртата национална среща
„Съхраняване на националната идентичност и музеите като част от устойчивото развитие”. София: Министерство на културата, Община Пловдив и Община Габрово, с. 8
Алексиева, С., „Специализирани видове туризъм” - колектив (съставител и научен редактор - Соня Алексиева) – автор на глави „Културен туризъм" (40 с. ) и „Винен туризъм" (45 с.). София: НБУ, 2017, с. 85
Alexieva, S., Тhe tourism potential of the Mini-Bulgaria project (Bulgaria’s first educational and heritage park) – In: International Scientific „Conference Contemporary Tourism – Traditions and Innovations”, St. Kl. Ohridski University Press, Sofia, 2017, р. 15
Алексиева, С., Сбъдна ли се мечтата на Лазар Донков „да стане миналото видимо” - ЕМО „Етъра” половин век по-късно – В: сб. „Паметта за традицията” в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев, В. Търново: ФАБЕР, 2018, с. 12
Алексиева, С., Научните издания и публикации като PR на българската музейна практика - В: сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф.Симеон Недков, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2018, ISBN 978-954-07-4426-1, с. 15
Алексиева, С., Музейният имидж между клишетата, проблемите и тенденциите - В: сб. „Съхраняване на националната идентичност и музеите като част от устойчивото развитие”, научен сборник от Петата национална среща на Министерство на културата, Община Пловдив и Община Габрово, София: ФАБЕР, с. 10
Алексиева, С. Иновативни туристически практики в специализираните видове туризъм (в съавторство) - В: научен сборник „Туризмът и иновациите” – Международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм – Варна, Варна: Наука и икономика- ИУ-Варна, 2018, с. 10, ISBN 978-954-21-0973-0, с. 10
Алексиева, С., Пъблик рилейшънс на културния туризъм – кой и как популяризира традиционните занаяти – В научен сборник .„Нематериалното културно наследство – самобитност, приемственост, опорочаване”, София: Земя, 2018, с. 10
Алексиева, С., Креативните идеи в практическото обучение по туризъм – мотивиращ фактор за знания и умения в индустрията на преживяванията – В: Годишник на департамент „Администрация и управление“. София: изд. НБУ, 2018, с. 18
Alexieva, S., „Communicating new knowledge about the value of cultural heritage through specialized publications" – In: Collection of Papers from the International Scientific Conference Cultural Tourism Without Boundaries , organized by SWU „N.Rilski”, Publ. Gea Libris, Sofia, 2018, p. 12
Алексиева, С. „Позициониране на Варна като водеща дестинация за културен туризъм в Черноморския регион" – В: научен сборник „Черноморският регион – дестинация за устойчиви местни и транснационални туристически продукти” на 11 ЧТФ на ВТК, изд. Славена, 12 с.
Алексиева, С. Виртуални, дигитални, оригинални – класически или нови музеи. В: сборник от Четвъртата национална среща „Съхраняване на националната идентичност и музеите като част от устойчивото развитие” (съставител и редактор Соня Алексиева). София: Министерство на културата, Община Пловдив и Община Габрово, 2019, с. 8.
Алексиева, С. Р. Петков. Влияние на интегрираните маркетингови комуникации при налагане на устойчиви хранителни продукти в туризма - В: сборник на Международна научно - практическа конференция „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“ на департамент „Администрация и управление” на НБУ, изд. НБУ, С., 2019, с. 10.
Алексиева, С. Специалните събития в туризма – най-атрактивните комуникационни инструменти към преживяването и взаимодействието с потребителите – В: Годишник на департамент „Администрация и управление“ на НБУ, изд. НБУ, С., 2019, с. 15.
Alexieva, S. Impacts of Digital Transformation on Organizing Special Events in Tourism – In: Journal of Science & Research, Vol. 12, Sofia, 2019, р. 9.
Алексиева, С. Панаирът на туризма и свободното време” във Варна – ретроспекция на проблемите пред публичния и частния сектор в отрасъла – В: сборник „МICE туризмът – фестивали, инсентиви, конференции, изложения” на 12 Черноморски туристически форум на ВТК, изд. Славена, Варна, 2019, с. 12.
Алексиева, С. Специални събития и атракции в културния туризъм – успешни практики и нови тенденции – В: сборник на Юбилейна научно–практическа конференция „Българската мечта – позитивната концепция“ на департамент „Администрация и управление“ на НБУ, изд. НБУ, С., 2019, с. 12.
Алексиева, С. Конкурентно предимство на устойчивото хранене в хотелиерството - потребителски ползи, проблеми и тенденции (в съавторство) – В: Сборник на Международната научно-практическа конференция „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи”, посветена на 10-годишнината от създаването на специалност „Икономика на туризма” в СА „Д.А. Ценов” – Свищов, изд. АИ „Ценов”, 2019, с. 10
Alexieva, S. Positioning China as a Tourist Destination: Dynamics and Investment if Organizing Mega-Events – In: Fifth International Conference on Chinese and Asian Studies „The Silk Road”, organized by the Confucius Institute at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria, 2019, р. 12.