facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

доц. д-р Валентин Василев

доц. д-р Валентин ВасилевДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 073/886621

E-mail: valyopen@abv.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Валентин Василев роден в гр. Луковит. Завършил е бакалавърска и магистърска програми по „Публична администрация” в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. Защитава дисертация на тема „Мотивация и мотивационен потенциал на служителите в териториалната администрация” и става доктор по „Организация и управление извън сферата на материалното производство” през 2006 г.. Научен ръководител на дисертационното му изследване е проф. д.ик.н. Елизабета Вачкова.
Хабилитира се през месец април 2010 г. като „Доцент” в областта на „Управление на човешките ресурси в публичния сектор”.
Професионалния му опит от 2000 г е свързан. с ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград и Правно-историческия факултет, където стартира своята професионална кариера като асистент. От ноември 2010 г. е заместник-декан на Правно-историческия факултет в Университета.
Професионалната му кариера в периода от декември 2007 до април 2010 г. е като заместник-кмет по хуманитарните дейности на Община Благоевград.
Научните области в които работи са „Управление на човешките ресурси”, „Публичен мениджмънт”, „Организационно поведение”, „Съвременни мотивационни техники” и други.
Автор на осем учебника и учебни пособия, както и на повече от тридесет публикации във водещи издания у нас и в чужбина.
Специализирал е в областта на управлението на човешките ресурси във Франция, Русия, Полша и Гърция.
Реализира е успешно проекти в сферата на публичния мениджмънт, управлението на човешките ресурси в рамките на различни национални и европейски програми от 2005 г. до сега.
В.Василев поставя акцент в работата си върху ефективното управление на човешките ресурси в организациите от публичната сфера. Широко застъпена в изследванията му е релацията между публичният мениджмънт и съвременните управленски инструменти като мениджмънт на времето, мениджмънт на талантите, стрес - мениджмънт, управление на проекти, стратегическо управление на човешките ресурси и др.
Носител е на „Почетна грамота” от Съюза на българските учители” през 2010 г. за ефективен диалог и мениджмънт на образователните услуги в гр. Благоевград.
Автор е на три реализирани в практиката стратегически документи в сферата на управлението на човешките ресурси в Общинска администрация Благоевград.


Публикации:


Основни публикации през последните 5 години:
1. Василев, Валентин. Мотивация на служителите в публичната администрация. Функционален модел за управление на мотивацията на служителите в общинската администрация.статия, "Научни известия",Правно-исторически факултет, ЮЗУ Н. Рилски - Благоевград, 2007, с. 48-64.
2. Scientific Research, Volume 5. 2007. Motivation in public administration employees in Bulgaria. < http://press.swu.bg/volume-collection/volume-5/motivation-of-public-administration-employees.aspx?lang=en >
3. Василев, В., Рибарска, Е. Управление на човешките ресурси в публичната сфера. Благоевград, учебно пособие, 2008.
4. Василев, Валентин. Теоретични и практически предизвикателства на менторството и приложението им в организациите за сигурност и обществен ред, "Алманах" Юридически науки и обществен ред. ВСУ Ч. Храбър, 11, 2009.
5. Василев, Валентин. Leadership, values and communication in public sphere // Глобализъм и сигурност, Конференция. - СВУБИТ – София, 2009.
6. Василев, Валентин. Boreout – предизвикателства и решения в публичната администрация // Икономика и управление, Стопански факултет, ЮЗУ Н. Рилски - Благоевград , год. V, брой 4, 2009, с. 26-31.
7. Василев, Валентин. Стратегическо управление на човешките ресурси – разработване на стратегия в седем стъпки // Икономика и управление, Стопански факултет, ЮЗУ Н. Рилски – Благоевград, год. 5, брой 3, с. 37-43.
8. Василев, В., Рибарска, Е. Управление на човешките ресурси в публичната сфера – предизвикателства на европейските измерения, Благоевград, 2009.
9. Василев, В., Рибарска, Е., Публичен мениджмънт, учебно пособие Благоевград, 2009.
10. Василев, Валентин. Съвременна парадигма за лидерството в организациите от сферата на сигурността // Военен журнал, София, 6, 2009, с. 68-76.
11. Василев, Валентин. Използване на аутсорсинг в управлението на човешките ресурси в публичната сфера // Икономика и управление, Стопански факултет, ЮЗУ Н. Рилски, Благоевград, год. VI, брой 1, 2009.
12. Василев, Валентин. Бърнаут – предизвикателства и решения в публичния сектор // Мениджмънт и предприемачество: Шеста научна конференция. - Технически университет - Пловдив, 2009, с. 39-44.
13. Василев, Валентин. Предизвикателства пред общинската администрация и интеркултурното образование. Нови решения, идеи и инструменти // Технологични аспекти на интеркултурното образование: Научно-практическа конференция. -ЮЗУ Н. Рилски – Благоевград, 2009, с. 28-32.
14. Василев, Валентин. Ефективност на човешките ресурси в публичната сфера чрез използването на съвременни форми на обучение // Научни известия, Правно-исторически факултет, ЮЗУ Н. Рилски – Благоевград, 2010.
15. Василев, Валентин. Мениджмънт на персонала – тенденции в публичната администрация. Благоевград, учебно пособие, 2010.
16. Василев, В., Александрова, В., Кресналийска, Г., Чешмеджиева, М. Терминологичен речник по публичноправни науки и управление на публичната дейност. ,София, изд. Фенея, 2011.
17. Василев, Валентин. Управление на човешките ресурси в кризисни ситуации // Мениджмънт и предприемачество : VIII Научна конференция.- ТУ, Пловдив, 2011, с.9-14.
18. Василев,В., Сн. Димитрова, Публични политики.bg, Volume 5, NO 4. Мениджмънт на талантите - от теоретична дилема към практически инструмент за ефективно управление на човешките ресурси. http://ejpp.eu/index.php/ejpp/article/view/86, ел.списание на СУ 2011.
19. Василев, Валентин. Эффективное управление человеческими ресурсами в условиях кризиса // Научно-издателски център, Социосфера, Пенза, Руссия, 2011, с. 75-82.
20. Василев, Валентин. Ефективен публичен мениджмънт,учебно пособие, в съавторство с Г.Кресналийска и О.Чорбаджийска,ЮЗУ Н.Рилски, Благоевград, 2011
21. Василев, Валентин. Съвременна парадигма за лидерството в организациите от сферата на сигурността // Военен журнал, София, 6, 2009, с. 68-76.