facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Красимира Мартинова

Красимира МартиноваДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 0887 511 895

E-mail: krasimartinova@gmail.com

Приемно време: -Професионална автобиография:


ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име КРАСИМИРА РАДКОВА МАРТИНОВА

Община Триадица, София 1408 ]
Телефон мобилен 0887- 511- 895
Факс
E-mail krasimartinova@gmail.com

Националност българска

Дата на раждане [ 13. 03. 1955 година ]


ТРУДОВ СТАЖ


01. 02. 2012 и понастоящем - МБАЛ „ТБС”АД – юрист
от м. март 2011 и понастоящем - Председател на научно-техническия съюз по транспорт ( НПО)
От м.септ.2010- понастоящем
Ръководител на магистърска програма „ Европейски политики за развитие на транспорта” в Нов Български Университет и Преподавател

От 13. 01.2011. - „КраМарт Консулт” ЕООД – Управител

•септември 1985 – юли 2009 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

• Заемана длъжност Заместник-министър на транспорта по европейските въпроси и НАТО - 4 години
Заместник-министър на транспорта по воден и въздушен транспорт - 4 години
Началник отдел „Международни правни норми”, Правна дирекция - 4 години
Старши юристконсулт в МТ - 5 години
Юристконсулт в Дирекция „Ведомствен финансов контрол” 3 години
Юристконсулт в дирекция „Координация на превозите” - 4 години

• Основни дейности и отговорности Основни дейности и отговорности, свързани пряко с правната дейност, нормотворчеството, създаване и прилагане в практиката на държавните политики във въздушния и воден транспорт, хармонизация с европейското право и стандарти, вземане на отговорни управленски решения в транспортния сектор
Септ.1984-септ.1985 год. - Държавна фирма „Булгаринтеравтосервиз”
Вид на дейност или сферата на работа Осъществяване на правни услуги в интерес на предприятието
Заемана длъжност Юристконсулт
Септ.1979-септ.1984 година СО ”Автомобилен транспорт”
Вид на дейност или сферата на работа Осъществяване на правни услуги в интерес на предприятието
Заемана длъжност юристконсулт


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Окт.1973 – декември 1978 год.) СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ Св.Св. Климент Охридски”
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Факултет по право
• Основни предмети/застъпени професионални умения Всички необходими предмети за получаване на Юридическа квалификация
• Наименование на придобитата квалификация Магистър по право
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
1970-1973 година 7-мо ЕСПУ „Св.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” София
Вид на обучаващата или образователната организация Единно средно политехническо училище (гимназия)
Основни предмети средно образование, изучавани езици: френски и руски
Септ.1962-1970 год. 40-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН КИСЕЛИНЧЕВ”
Име и вид на обучаващата или образователната организация Основно училище
Основни предмети/застъпени професионални умения Основно образование, изучавани езици: френски и руски

Допълнителна квалификация и обучение
2001 – 2001 година М-во на външните работи на България, съвместно с
М-во на външните работи на Дания - Завършен курс по водене на преговори с ЕС и използване на преговорни техники

септ.1999 година PTRC Education and research services Ltd. гр. Бристол, Великобритания
Завършен курс по водене на преговори

Април 1998 – юни 1998 годиина T.M.C ASSER INSTITUUT, Хага
Завършен курс по европейска интеграция за високопоставени служители в София

Януари 1997 година PTRC Education and research services Ltd. Завършен курс по подготовка на проекти за международно финансиране в гр.Банкя
Ноември 1996 година PTRC Education and research services Ltd. гр. Лучен, Чехия
Участие в Международен семинар по хармонизация на транспортното законодателство и политика с тези на ЕС

1993 година Министерство на транспорта на Кралство Холандия Хага, Холандия
Завършен курс по управление на транспорта

Април 1986 – юни 1986 година ВИИ “ Карл Маркс” София специализация по икономика на транспорта


ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК Български език

ДРУГИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
• Четене мн. Добро
• Писане добро
• Разговор МН. ДОБРО

РУСКИ ЕЗИК
• Четене МН.ДОБРО
• Писане МН. ДОБРО
• Разговор мн.ДОБРО

ФРЕНСКИ ЕЗИК
Четене ДОБРО
ПИСАНЕ ОСНОВНО
Разговор ОСНОВНО

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
УСПЕШНО Съвместно ОБЩУВАНЕ с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
УЧАСТИЕ В МНОЖЕСТВО МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЕКИПИ, НАПР. ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНТЕГРИРАНА МОРСКА ПОЛИТИКА” , ПО ИНСТРУМЕНТА „ШЕНГЕН” И МН. ДРУГИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др. УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП И В НАПРЕГНАТИ СИТУАЦИИ, КОМУНИКАТИВНОСТ И ДОБРОНАМЕРЕНОСТ, ОТЗИВЧИВОСТ И ВСЕОТДАЙНОСТ В РАБОТАТА ;

-8 ГОДИНИ НЕПРЕКЪСНАТА РАБОТА С ОТГОВОРНОСТИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛИТИКИ В ТРАНСПОРТНАТА СФЕРА ;
-МНОГО ДОБРО ПОЗНАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АСПЕКТИ В ТРАНСПОРТА, СВЪРЗАНИ С ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС, А СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО – С ПОДГОТОВКАТА И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЗИЦИИ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС;
-РАЗНОСТРАНЕН ОПИТ В АНАЛИЗИРАНЕТО НА ПРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, РАЗРАБОТВАНЕТО НА ЗАКОНОПРОЕКТИ И НАРЕДБИ, СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ;
-ДОБРО ПОЗНАВАНЕ НА ПРАВНИТЕ и ПОЛИТИЧЕСКИ РЕФОРМИ И ПРОЦЕСИТЕ НА ХАРМОНИЗАЦИЯ В СТРАНИТЕ, КАНДИДАТ-ЧЛЕНКИ НА ЕС.


ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. Microsoft Office; Excel; Power Point, работа със специфично оборудване за мултимедийни презентации и др.


АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Музикални, писмени, дизайнерски и др. Рецитация

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции, които не са споменати по-горе. -

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС категория ВПубликации:

публикации в „Наука и общество”, „Икономически живот” и други, по теми, свързани с: Интегрираната морска политика, Безопасността на движението по пътищата, Зелена книга на ЕС „Към нова култура на градската мобилност”, Разработване на устойчиви планове за градска мобилност, Безопасност и сигурност в транспорта и др.